Het Neder­land­se UBO-regis­ter

De gevolgen van het UBO-register in Nederland

Alert

Op 4 april 2019 heeft de Minis­ter van Finan­ci­ën een wets­voor­stel gepu­bli­ceerd inza­ke de imple­men­ta­tie van de vier­de anti-wit­was­richt­lijn (de “Richt­lijn“). Vol­gens de Richt­lijn dient elke EU-lid­staat een regis­ter bij te hou­den waar­in de gege­vens van zoge­noem­de ‘ulti­ma­te bene­fi­ci­al owners’ van bepaal­de juri­di­sche enti­tei­ten die­nen te wor­den gere­gi­streerd.

In deze Law Alert zet­ten wij de belang­rijk­ste eigen­schap­pen van het ver­wach­te Neder­land­se UBO-regis­ter uit­een.