DNB con­sta­teert eer­ste teke­nen cul­tuur­ver­an­de­ring in trust­sec­tor

Binnen de sector blijft onzekerheid bestaan over invulling compliance- en auditfuncties

News

Op 11 juni 2019 vond het DNB semi­nar Trust­kan­to­ren plaats. Direc­teur Frank Elder­son stel­de in zijn ope­nings­speech dat in de afge­lo­pen drie jaar posi­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen heb­ben plaats­ge­von­den. Zo ziet DNB vaker goede voor­beel­den in de prak­tijk, bij­voor­beeld in de wij­ze waar­op trust­kan­to­ren de Sys­te­ma­ti­sche Inte­gri­teits­ri­si­co Ana­ly­se (SIRA) onder­deel laten uit­ma­ken van hun beleid.

 

Elder­son con­sta­teert wel dat er ver­de­re stap­pen te nemen zijn. Zo vol­doen lang nog niet alle SIRA’s aan de ver­eis­ten zoals gesteld door DNB. Ook vol­doen trust­kan­to­ren nog onvol­doen­de aan de eisen gesteld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) wel­ke op 1 janu­a­ri jl. inwer­king is getre­den. Daar­naast bestaan er vra­gen in de prak­tijk over invul­ling van de com­pli­an­ce-func­tie en audit-func­tie. Op grond van de Wtt 2018 wor­den ver­schil­len­de ver­eis­ten gesteld aan de inrich­ting aan van deze func­ties. Zo mogen trust­kan­to­ren sinds dit jaar de com­pli­an­ce func­tie niet lan­ger uit­be­ste­den aan der­de par­tij­en en die­nen zij deze func­tie intern te beleg­gen.

 

HVG Law heeft uit­ge­brei­de erva­ring met het opstel­len van SIRA’s en met advi­se­ring over inrich­ting van de com­pli­an­ce- en audit func­ties bin­nen trust­kan­to­ren. Bekijk voor meer infor­ma­tie hier onze com­pli­an­ce con­ti­nu fol­der.

 

Heeft u vra­gen, neem gerust con­tact met ons op!