Deta­che­ring van werk­ne­mers: over­zicht boe­tes

Alert

De deta­che­ring van werk­ne­mers is een belang­rijk ele­ment gewor­den in de orga­ni­sa­tie­struc­tuur van veel inter­na­ti­o­na­le onder­ne­min­gen. Door gebruik te maken van het vrije ver­keer van dien­sten bin­nen de inter­ne markt in de EU kun­nen onder­ne­min­gen ervoor zor­gen dat de meest geschik­te werk­ne­mers zich op het juis­te moment op de juis­te plek bevin­den, over­al in de EU. Hier­door kun­nen onder­ne­min­gen flexi­bel zijn en grens­over­schrij­den­de dien­sten ver­le­nen. Het is ech­ter van het aller­groot­ste belang dat u op de hoog­te bent van de toe­pas­se­lij­ke wet- en regel­ge­ving betref­fen­de de deta­che­ring van werk­ne­mers bin­nen de EU. Hier­on­der vindt u een over­zicht van de richt­lij­nen op dit gebied, de ver­plich­tin­gen op grond van deze richt­lij­nen en de boe­tes bij niet-nale­ving daar­van.

Lees meer >>