Afspra­ken tus­sen leve­ran­ciers en afne­mers vaker onder de loep

Alert

Waar de Neder­land­se kar­tel­waak­hond de afge­lo­pen jaren wel­haast zijn schou­ders leek op te halen, als een leve­ran­cier zich weer eens bemoei­de met de weder­ver­koop­prij­zen van groot­han­de­laar of win­ke­lier, lijkt die cou­lan­te opstel­ling nu defi­ni­tief voor­bij.

De Auto­ri­teit Con­su­ment en Markt (‘ACM’) heeft recen­te­lijk aan­ge­ge­ven in te zet­ten op het opspo­ren en voor­ko­men van zoge­naam­de ‘ver­ti­ca­le prijs­bin­ding’, ofwel de prak­tijk waar­bij een afne­mer zijn weder­ver­koop­prij­zen niet vrij­e­lijk bepaalt. ACM loopt door deze koers­wij­zi­ging niet lan­ger uit de pas bij de Euro­pe­se Com­mis­sie en de nati­o­na­le mede­din­gings­au­to­ri­tei­ten in de lan­den om ons heen. Inval­len, onder­zoe­ken naar en boe­tes voor deze prak­tij­ken zijn bui­ten Neder­land de gewoon­ste zaak van de wereld.

Lees verder >>