IORP II – Wat kunt u als pen­si­oen­fonds ver­wach­ten?

Alert

De IORP II richtlijn1 is op 13 janu­a­ri 2017 in wer­king getre­den. EU-lid­sta­ten heb­ben van­af die datum twee jaar de tijd om de bepa­lin­gen uit de richt­lijn te imple­men­te­ren in nati­o­na­le wet­ge­ving.

Daar­toe is op 13 april 2018 een wets­voor­stel aan­ge­bo­den aan de Twee­de Kamer. In deze Law Alert zet­ten wij de belang­rijk­ste wij­zi­gin­gen voor u uit­een. De bepa­lin­gen uit de richt­lijn zul­len voor een groot deel nog nader uit­ge­werkt wor­den in lage­re regel­ge­ving.

Lees verder >>