EY nieu­we part­ner van het Clean Mobi­li­ty Cen­ter

News

EY is de nieu­we part­ner van het Clean Mobi­li­ty Cen­ter (CMC). Samen met de collega’s van HVG Law bie­den zij cli­ën­ten een “one-stop-shop”. De beschik­ba­re kennis en erva­ring zet­ten zij nu ook in voor het CMC en haar part­ners.

Het CMC onder­steunt bedrij­ven en publie­ke orga­ni­sa­ties bij de ont­wik­ke­ling van inno­va­tie­ve pro­duc­ten en dien­sten op het gebied van duur­za­me mobi­li­teit. Mari­on Braams, direc­teur van het CMC in Arn­hem: “Bin­nen EY en HVG Law zit veel exper­ti­se, erva­ring en net­werk die CMC ver­der kan inzet­ten voor lopen­de en toe­kom­sti­ge pro­jec­ten en busi­ness cases. Een ander bij­ko­mend voor­deel voor CMC is de moge­lijk­heid voor start-ups en sca­le-ups om deel te nemen aan het door EY ont­wik­kel­de EYno­va­ti­on pro­gram­ma. Met EY als nieu­we samen­wer­king staat er inmid­dels een mooi geba­lan­ceerd team van part­ners bin­nen het CMC!”

Met meer dan 200.000 werk­ne­mers zet EY zich dage­lijks wereld­wijd in voor de mis­sie “Buil­ding a bet­ter wor­king world”. Deze mis­sie sluit aan bij het inte­gre­ren van duur­zaam­heid in EY’s eigen bedrijfs­voe­ring. De duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van EY heb­ben betrek­king op de mede­wer­kers, de maat­schap­pij en op de cli­ën­ten. Niels van den Broek, Seni­or Mana­ger Tax bij EY in Arn­hem: “Wij wil­len zelf­stan­dig én samen met gelijk­ge­zin­de orga­ni­sa­ties en per­so­nen een beter wer­ken­de wereld cre­ë­ren. Dat is ons doel en onze bestaans­re­den als orga­ni­sa­tie. Als het bedrijfs­le­ven beter werkt, werkt de wereld beter. Een samen­wer­king met het CMC sluit daar­om mooi aan bij de con­cre­te invul­ling als het gaat om onze mis­sie en onze Cor­po­ra­te Res­pon­si­bi­li­ty.” Meer infor­ma­tie over de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen en ini­ti­a­tie­ven van EY kunt u hier lezen.