Pen­si­oen­keu­zes maken? Bege­lei­ding is onder­weg!

Inge Renes (HVG Law) en Tim Burggraaf (EY FSO) in Pensioen & Praktijk - #3 2022

Publicatie

Pen­si­oen is com­plex en het maken van pen­si­oen­keu­zes inge­wik­keld. Een keu­ze die niet goed past kan tot nade­li­ge en impact­vol­le con­se­quen­ties lei­den die onom­keer­baar zijn. Het is dus belang­rijk  dat deel­ne­mers goed wor­den bege­leid bij het maken van pen­si­oen­keu­zes. Daar­om intro­du­ceert het wets­voor­stel Wet toe­komst pen­si­oe­nen (WTP) een nieu­we wet­te­lij­ke norm: keu­ze­be­ge­lei­ding. Pen­si­oen­uit­voer­ders moe­ten per 1 janu­a­ri 2023 aan deze nieu­we open norm vol­doen. In dit arti­kel lich­ten Tim Burg­graaf (EY FSO) en Inge Renes (HVG Law) toe wat keu­ze­be­ge­lei­ding bete­kent, hoe hier invul­ling aan kan wor­den gege­ven en wel­ke aan­dachts­pun­ten én kan­sen er zijn.

Klik op onder­staan­de afbeel­ding om het arti­kel te kun­nen lezen.