Pensioen

Het nieuwe stelsel

Publicatie

Ook in deze roe­ri­ge tij­den wordt ver­der gewerkt aan de uit­wer­king van het in juni 2019 geslo­ten pen­si­oen­ak­koord. Wij spra­ken met de minis­ter en ver­schil­len­de par­tij­en in de pen­si­oen­markt over de tran­si­tie­pe­ri­o­de, de finan­cie­ring en de uit­leg­baar­heid van het stel­sel. Juist in deze tijd wordt dui­de­lijk dat een toe­komst­be­sten­dig stel­sel heel belang­rijk is.

Lees de Pensioen-spe­ci­al van de Eye on Finance, met Bianca van Tilburg als gast­re­dac­teur.