Hui­di­ge indexa­ties zijn fijn, maar kan dit lei­den tot uit­ge­stel­de pijn?

Inge Renes en Eline Notenboom in Pensioen & Praktijk - #1 2023

Publicatie

Door de ver­soe­pel­de indexa­tie­re­gels is het voor pen­si­oen­fond­sen moge­lijk om de pen­si­oen­aan­spra­ken en -rech­ten snel­ler en eer­der te kun­nen ver­ho­gen. De afge­lo­pen peri­o­de heb­ben pen­si­oen­fond­sen van deze extra ruim­te gebruik gemaakt en dit heeft geleid tot (for­se) indexa­ties. Na vele jaren waar­in er niet of nau­we­lijks is geïn­dexeerd, is dat natuur­lijk goed nieuws. Het effect van de beslui­ten die op dit moment wor­den geno­men door pen­si­oen­fond­sen op grond van de ver­soe­pel­de indexa­tie­re­gels gaat ech­ter ver­der dan alleen het ver­ho­gen van de pen­si­oen­aan­spra­ken- en rech­ten en zijn ook rele­vant in het kader van de tran­si­tie naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel. In dit arti­kel gaan Eli­ne Noten­boom en Inge Renes hier nader op in.

Lees hier­on­der het vol­le­di­ge arti­kel.