Heeft u genoeg tijd om uw func­tie bij het pen­si­oen­fonds te ver­vul­len?

Motivering voldoende tijd bij aanvaarden (neven)functie

Publicatie

In het tijd­schrift Pen­si­oen & Prak­tijk (twee­de edi­tie juni 2020) gaan HVG Law advo­ca­ten Bianca van Tilburg en Tamara Vlamings in op de afwe­gings­vraag of er wel vol­doen­de tijd is bij het voor­ne­men of aan­vaar­den van een func­tie naast ove­ri­ge neven­func­ties en neven­ac­ti­vi­tei­ten.

Het heb­ben van vol­doen­de tijd is door de inwer­king­tre­ding van de gewij­zig­de Beleids­re­gel geschikt­heid 2012 nu ook expli­ciet een ver­eis­te voor geschikt­heids­toet­sin­gen.

Lees hier­on­der het vol­le­di­ge arti­kel.