Differentiatie of discriminatie van klanten van (financiële) ondernemingen

En hoe werkt dat bij algoritmen?

Publicatie

In hoe­ver­re mogen finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen klan­ten ver­schil­lend behan­de­len? En hoe werkt dat bij algo­rit­men?

HVG Law advo­ca­ten Emanuel van Praag en William Slooff bespre­ken in hun arti­kel in het tijd­schrift Onder­ne­mings­recht (2020/14) drie rede­nen waar­om een onder­ne­ming onder­scheid zou wil­len maken en wel­ke mate van onder­scheid daar­bij is toe­ge­staan.

In het bij­zon­der wor­den de juri­di­sche risico’s omtrent dis­cri­mi­na­tie bij het gebruik van algo­rit­men en big data uit­een­ge­zet.

Download deze publicatie