Com­pli­an­ce: onmis­baar in de tran­si­tie naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel

Inge Renes en Tamara Vlamings in Pensioen & Praktijk - #4 2021

Publicatie

De tran­si­tie naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel is een com­plexe over­gang. Juist daar­om is de rol van com­pli­an­ce zo belang­rijk. In het tijd­schrift Pen­si­oen & Prak­tijk (vier­de edi­tie decem­ber 2021) lich­ten Inge Renes en Tamara Vlamings nader toe waar­om en wan­neer com­pli­an­ce van belang is, wat aan­dachts­pun­ten zijn en wel­ke acties pen­si­oen­uit­voer­ders nu al kun­nen onder­ne­men.

 

Lees hier­on­der het vol­le­di­ge arti­kel.