AVG, een jaar later

Magazine EYE on Finance

Publicatie

Voor de nieu­we edi­tie van het maga­zi­ne EYE on Finan­ce, met als the­ma ‘AVG, een jaar later’ is gespro­ken met diver­se rela­ties uit de finan­ci­ë­le sec­tor en Aleid Wolf­s­en, voor­zit­ter van de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. In deze nieu­we edi­tie staat de balans tus­sen ener­zijds het opti­maal kun­nen bedie­nen van klan­ten en ander­zijds het gebruik van gege­vens bin­nen de wet­te­lij­ke en ethi­sche kaders cen­traal.

Download deze publicatie