COVID-19 en de terug­keer naar kan­toor

Nieuwsbrief General Counsel Netherlands

Publicatie

Na lang­du­rig thuis­wer­ken, laten veel orga­ni­sa­ties hun mede­wer­kers (gedeel­te­lijk) terug­ke­ren naar de kan­toor­werk­plek. Hun terug­keer naar kan­toor roept veel (HR- en pri­va­cy­ge­re­la­teer­de) vra­gen op bij werk­ge­vers, zoals “kun­nen we eisen dat onze werk­ne­mers wor­den inge­ënt tegen Covid-19?”; en “kun­nen we de vac­ci­na­tie­sta­tus van onze mede­wer­kers opvra­gen”? Kort­om, wat zijn de moge­lijk­he­den voor een werk­ge­ver om te zor­gen voor een vei­li­ge werk­om­ge­ving tij­dens de Covid-19 pan­de­mie, met inacht­ne­ming van de arbeids- en arbeids­wet­ge­ving en/of gege­vens­be­scher­mings­wet­ten in Neder­land?

 

In de Engels­ta­li­ge nieuws­brief Gene­ral Coun­sel Nether­lands gaan HVG Law advo­ca­ten Mérien Voorboom en Jasper Hoekstra in op deze vra­gen en meer.

Geïn­te­res­seerd? Lees hier­on­der via de but­ton het vol­le­di­ge arti­kel uit deze nieuws­brief.

Lees meer