Co-deter­mi­na­ti­on

Neem werknemers en cliënten tijdig mee in besluitvorming

Onze dienstverlening nader toegelicht

Strategisch aanpak van medezeggenschapsvraagstukken

Werknemers en cliënten tijdig meenemen in besluitvorming en luisteren naar de standpunten en belangen van werknemers is essentieel voor het goed functioneren van zorginstellingen en voor het creëren van draagvlak voor de te nemen besluiten. Ondernemingsraden en cliëntenraden hebben immers een adviesrecht over de voor de zorginstelling belangrijke besluiten en een instemmingsrecht voor de invoering van een regeling met belangrijke gevolgen voor werknemers en cliënten. Veel medezeggenschapsvraagstukken vereisen een snelle en strategische aanpak.

Ons advies

Wij adviseren zorginstellingen over het vormgeven van medezeggenschap (bijvoorbeeld bij het wijzigen van een organisatiestructuur door een fusie, overname of herstructurering), het opstellen of beoordelen van reglementen en convenanten, bij advies- en instemmingsprocedures en bij diverse geschillen op het gebied van medezeggenschap. Ook kunnen wij u bijstaan bij de implementatie van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

“Wij ontzorgen instellingen juridisch zodat zij zich volledig richten op hun maatschappelijke rol: het leveren van goede zorg.”

Niels Niggelie

[email protected] +31 6 21 25 28 31