Webi­nar: Deta­che­ring bin­nen de EU

14 april 2022 | 10.00 - 13.15 uur

Event

Uitnodiging

De regels betref­fen­de het deta­che­ren van werk­ne­mers bin­nen de EU zijn de afge­lo­pen jaren meer­maals gewij­zigd en aan­ge­vuld. Tij­dens deze och­tend gaan we in op de ach­ter­gron­den van de richt­lijn, de ver­plich­tin­gen voor orga­ni­sa­ties, bij­be­ho­ren­de sanc­ties en geven we een diep­gaan­de upda­te van de nieu­we regels, waar­on­der de meld­plicht Wag­wEU, en wat dit voor orga­ni­sa­ties inhoudt.

COVID-19 heeft een enor­me impact (gehad) op grens­over­schrij­den­de mobi­li­teit en zaken­rei­zen. Ech­ter de ver­wach­ting is dat na ophef­fing van de reis­be­per­kin­gen de aan­tal­len weer gelei­de­lijk zul­len toe­ne­men. Dit resul­teert in een toe­ne­men­de focus van loka­le auto­ri­tei­ten op het nale­ven van de ver­eis­ten op het gebied van immi­gra­tie, soci­a­le zeker­heid en belas­ting­ver­plich­tin­gen. Wan­neer een werk­ne­mer (tij­de­lijk) in een ander EU land is om daar te wer­ken, moet reke­ning wor­den gehou­den met de diver­se EU-regels waar­aan werk­ge­vers en werk­ne­mers zich moe­ten hou­den. Zaken­rei­zi­gers kun­nen daar ook onder val­len. Zo maakt een werk­ne­mer aan­spraak op mini­mum arbeids­voor­waar­den en -omstan­dig­he­den indien hij tij­de­lijk in een ander EU-land werk­zaam­he­den ver­richt in het kader van trans­na­ti­o­na­le dienst­ver­le­ning. Boven­dien gel­den diver­se admi­ni­stra­tie­ve ver­plich­tin­gen ten aan­zien van die werk­ne­mers, waar­on­der een meld­plicht.

Tij­dens dit onli­ne semi­nar geven we een diep­gaan­de upda­te van al deze regels en bespre­ken we nadruk­ke­lijk ook de Neder­land­se meld­plicht. We gaan deze stu­die­och­tend voor­al in op de moge­lijk­he­den voor de prak­tijk. De kos­ten van dit webi­nar bedra­gen € 295 (excl. BTW). U ont­vangt hier­voor een fac­tuur.

De docen­ten tij­dens dit semi­nar zijn Emilie Boot en Nicole Last. Emilie Boot is hoofd van de inter­na­ti­o­na­le arbeids­recht­prak­tijk bij HVG Law, advo­caat en spe­ci­a­list op het gebied van de Euro­pe­se deta­che­rings­richt­lij­nen. Nicole Last is werk­zaam bij EY PAS als Seni­or Mana­ger op het gebied van de Euro­pe­se deta­che­rings­richt­lijn.

Bent u erbij op 14 april aan­staan­de? Indien u meer infor­ma­tie wenst over dit webi­nar en/of u wilt zich direct aan­mel­den, klik dan op de but­ton in het wit­te kader hier­naast.

We kij­ken er naar uit u onli­ne te spre­ken!

Details

Datum

donderdag 14 april, 2022

Schrijf nu in

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op