Semi­nar “Pen­si­oen­fonds en infor­ma­tie­tech­no­lo­gie”

23 september 2021

Event

Uitnodiging

Dit semi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

 

Don­der­dag 23 sep­tem­ber 2021 spreekt advo­caat Bianca van Tilburg (Asso­ci­a­te Part­ner bij HVG Law) op het semi­nar “Pen­si­oen­fonds en infor­ma­tie­tech­no­lo­gie”, geor­ga­ni­seerd door het Insti­tuut voor Pen­si­oe­nedu­ca­tie. Samen met Rud­ra­ni Djwala­persad (Part­ner bij EY Advi­so­ry) schreef zij een hoofd­stuk in het gelijk­na­mi­ge boek van IVP dat op die dag wordt gepre­sen­teerd.

 

Kor­te beschrij­ving

Infor­ma­tie­tech­no­lo­gie (IT) neemt een cen­tra­le plaats in bij de uit­voe­ring van pen­si­oen­re­ge­lin­gen. Pen­si­oen­ad­mi­ni­stra­tie, -com­mu­ni­ca­tie en ver­mo­gens­be­heer gaan niet meer zon­der IT. Bianca en Rud­ra­ni gaan tij­dens dit semi­nar in op:

  • Toe­zicht door De Neder­land­sche Bank op IT-beleid bij pen­si­oen­fond­sen
  • Intern toe­zicht op IT-beleid bij pen­si­oen­fond­sen
  • Pen­si­oen­ad­mi­ni­stra­tie, IT en nieuw pen­si­oen­stel­sel
  • Digi­ta­li­se­ring van ESG-rap­por­ta­ges
  • Digi­ta­li­se­ring van pen­si­oen­com­mu­ni­ca­tie
  • IT en beleg­gings­mo­ge­lijk­he­den

 

Er zijn geen kos­ten ver­bon­den aan uw deel­na­me.

 

Details

Datum

donderdag 23 september, 2021

Tijd

11.30 - 17.30 uur

Locatie

Rotterdam, De Doelen (Juriaanse Zaal)

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op