HR webi­nar

12 februari 2021

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

 

Zorg­be­stuur­ders, direc­teu­ren en HR-mana­gers opge­let! De Zorg, a gre­at pla­ce to work: hoe benut­ten we ons poten­ti­eel om per­so­ne­le tekor­ten op te los­sen?

Op 12 febru­a­ri 2021 van 11.00 – 12.30 uur orga­ni­seert EY Health Care een onli­ne HR webi­nar voor bestuur­ders, direc­teu­ren en HR-mana­gers in de zorg.

Het the­ma is: ‘De Zorg, a gre­at pla­ce to work: hoe benut­ten we ons poten­ti­eel om per­so­ne­le tekor­ten op te los­sen?’

De Neder­land­se zorg­in­stel­lin­gen zien zich in toe­ne­men­de mate gecon­fron­teerd met per­so­ne­le tekor­ten. De ver­zuim- en ver­loop­cij­fers in de zorg zijn nog nooit zo hoog als nu geweest. Een groot deel van de hui­di­ge zorg­pro­fes­si­o­nals ver­wacht boven­dien het werk niet tot aan de pen­si­oen­leef­tijd vol te kun­nen hou­den. Tege­lij­ker­tijd spreekt de com­mis­sie “Wer­ken in de zorg” van “indruk­wek­ken­de hoe­veel­he­den enthou­si­as­te men­sen” die zich tij­dens de corona­cri­sis meld­den om een bij­dra­ge te leve­ren aan de zorg. Het blijkt ech­ter niet een­vou­dig om dit poten­ti­eel te ver­zil­ve­ren:

  • Hoe behou­den we in de hui­di­ge veel­ei­sen­de tij­den onze zorg­pro­fes­si­o­nals?
  • Wel­ke kan­sen biedt het arbeids­markt­pro­bleem voor een fun­da­men­te­le her­in­rich­ting van de orga­ni­sa­tie?
  • Ver­eist modern werk­ge­ver­schap ook een trans­for­ma­tie van de eigen HR-func­tie?
  • Flexi­be­le arbeid inzet­ten bij per­so­ne­le krap­te: een snel­le oplos­sing of een extra risi­co?

Spre­kers

Doek­le Terpstra, Voor­zit­ter lan­de­lij­ke Com­mis­sie Wer­ken in de Zorg, die zich richt op het ont­wik­ke­len van voor­stel­len om de per­so­ne­le tekor­ten in de sec­tor zorg en wel­zijn terug te drin­gen. Voor­zit­ter werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­tie voor de instal­la­tie­bran­che en tech­ni­sche detail­han­del ‘Tech­niek Neder­land’.

  • Wat kun­nen we leren van de COVID-cri­sis en wel­ke quick wins kunt u direct toe­pas­sen
  • Samen­wer­ken als het nieu­we con­cur­re­ren: hoe kan dit de per­so­ne­le krap­te hel­pen oplos­sen?
  • Modern werk­ge­ver­schap: wat bete­kent dit con­creet voor uw orga­ni­sa­tie?

Dr. Moni­que van Dij­en, EY Sec­tor­be­stuur Health; EY Part­ner Board Wes­tern Euro­pe

Hoe kunt u onbe­nut poten­ti­eel mobi­li­se­ren om zo de beschik­baar­heid en inzet­baar­heid van uw work­for­ce te ver­ho­gen?
Hoe ver­la­gen we werk­druk en ver­ho­gen we pro­duc­ti­vi­teit; wel­ke tech­no­lo­gie kun­nen we hier­bij inzet­ten?

Drs. Dirk Stroes, Part­ner en lei­der EY Peo­p­le Advi­so­ry Ser­vi­ces West Euro­pa en bestuurs­lid EY Inno­va­te

Wat bete­kent werk­ge­ver­schap ‘nieu­we stijl’ voor u als bestuur­der en HR mana­ger?
Hoe kunt u uw zorg­pro­fes­si­o­nals een toon­zet­ten­de rol geven in het benut­ten van het zorg­po­ten­ti­eel?

Mr. Nicky ten Bokum, Advo­caat en Asso­ci­a­te Part­ner Labor & Employ­ment van HVG Law; expert flexi­be­le inzet van arbeids­krach­ten en (het har­mo­ni­se­ren van) arbeids­voor­waar­den

Mr. Ren­zo van der Ham, Asso­ci­a­te Part­ner Peo­p­le Advi­so­ry Ser­vi­ces; expert loon­hef­fing in de zorg, waar­on­der de inhuur van per­so­neel

Wat bete­ke­nen de ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van WAB en DBA voor de inzet van flexi­be­le arbeids­krach­ten en hoe voor­komt u dat u hier­bij juri­di­sche en fis­ca­le risico’s loopt?
Hoe ver­houdt werk­ge­ver­schap ‘nieu­we stijl’ zich tot goed werk­ge­ver­schap?

 

Het webi­nar heeft een inter­ac­tief karak­ter en biedt veel ruim­te om met de spre­kers en met elkaar van gedach­ten te wis­se­len. De ses­sie is spe­ci­fiek voor bestuur­ders, direc­teu­ren en HR-mana­gers in de zorg. Heeft u inte­res­se in deel­na­me? Meld u zich dan aan door op  de but­ton in het wit­te kader te klik­ken. Aan deel­na­me zijn geen kos­ten ver­bon­den.

Details

Datum

vrijdag 12 februari, 2021

Tijd

11.00 - 12.30 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op