Webi­nar: Fis­ca­le en juri­di­sche actu­a­li­tei­ten en digi­tal solu­ti­ons in de zorg­sec­tor

1 oktober 2020

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

In de peri­o­de sep­tem­ber t/m decem­ber 2020 orga­ni­se­ren HVG Law en EY Tax een reeks van vier kos­te­lo­ze the­ma­bij­een­kom­sten, spe­ci­fiek voor zor­gor­ga­ni­sa­ties. Deze the­ma­bij­een­kom­sten zul­len van­we­ge de hui­di­ge omstan­dig­he­den in begin­sel in digi­ta­le vorm plaats­vin­den.

De eer­ste digi­ta­le bij­een­komst vindt plaats op don­der­dag 1 okto­ber 2020 en staat in het teken van fis­ca­le en juri­di­sche actu­a­li­tei­ten en digi­tal solu­ti­ons.

Graag bren­gen wij u op de hoog­te van alle fis­ca­le ont­wik­ke­lin­gen die rele­vant zijn voor de zorg­sec­tor. Dit uiter­aard mede naar aan­lei­ding van Prins­jes­dag 2020. Wij pra­ten u onder meer bij over de actu­a­li­tei­ten omtrent:

  • Ven­noot­schaps­be­las­ting | Mein­dert Eisen­bur­ger, Exe­cu­ti­ve Direc­tor, EY BTA | Evelien de Rover, Seni­or Mana­ger, EY BTA | Mijn­tje Sim­mer, Part­ner, EY BTA
  • Btw/overdrachtsbelasting | Pet­ra Pleu­nis, Part­ner, EY Indi­rect Tax
  • Loon­hef­fin­gen | Miri­am Michiels, Seni­or Mana­ger, EY PAS
  • Digi­tal solu­ti­ons | Mein­dert Eisen­bur­ger, Exe­cu­ti­ve Direc­tor, EY BTA

Daar­naast zul­len wij u uiter­aard ook bij­pra­ten op de juri­di­sche actu­a­li­tei­ten waar­bij we in ieder geval in zul­len gaan op:

  • de inrich­ting van de inwer­king getre­den Wmcz 2018 bin­nen zor­gor­ga­ni­sa­ties | Thari van den Berg, Mana­ger, HVG Law Health & Life sci­en­ces
  • de stand van zaken met betrek­king tot de Wtza en het con­cept uit­voe­rings­be­sluit Wtza | Thari van den Berg, Mana­ger, HVG Law Health & Life sci­en­ces

Dit actu­a­li­tei­ten­we­bi­nar biedt de kans om vroeg­tij­dig actu­e­le kennis over de voor­ge­stel­de wij­zi­gin­gen in wet- en regel­ge­ving en inzicht in de prak­ti­sche gevol­gen voor uw zorg­in­stel­ling te krij­gen, zodat u hier tij­dig op kunt anti­ci­pe­ren.

Bent u erbij op 1 okto­ber aan­staan­de? U kunt zich aan­mel­den door op  de but­ton in het wit­te kader hier­naast te klik­ken. Deel­na­me is kos­te­loos.

Wij begroe­ten u graag op 1 okto­ber!

Details

Datum

donderdag 1 oktober, 2020

Tijd

15.30 uur – 16.30 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op