ESG & Sustai­na­bi­li­ty

Environmental, Social en (corporate) Governance

ESG & Sustai­na­bi­li­ty

Onder­ne­min­gen wor­den meer dan ooit uit­ge­daagd om de balans te vin­den tus­sen de cre­a­tie van lange ter­mijn waar­de en het nastre­ven van duur­zaam­heid op het gebied van mili­eu, werk­ne­mers en gover­nan­ce (ESG).

De ter­men ‘duur­zaam­heid’ en ‘ESG’ wor­den vaak in één adem genoemd met de term ‘maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men’. ESG is de bena­de­ring die fac­to­ren op het gebied van mili­eu (E), soci­a­le (S) en (cor­po­ra­te) gover­nan­ce (G) onder­deel maakt van finan­ci­ë­le en zake­lij­ke beslis­sin­gen.

De ESG-sub­ca­te­go­rie­ën zijn onder te ver­de­len in en omvat­ten de vol­gen­de zaken:

 

 

Bij HVG Law heb­ben wij een kern­team van ESG-spe­ci­a­lis­ten opge­richt dat zich spe­ci­fiek richt op ESG-gere­la­teer­de risico’s en kan­sen voor onze cli­ën­ten. Onze ESG-spe­ci­a­lis­ten wer­ken samen met spe­ci­a­lis­ten van EY (Tax) en het inter­na­ti­o­na­le EY Law net­werk in een mul­ti­dis­ci­pli­nair team van advo­ca­ten, fis­ca­lis­ten en experts op het gebied van finan­ci­ën en stra­te­gie. Deze aan­pak heeft zijn waar­de al tien­tal­len jaren bewe­zen en het spreekt voor zich dat ESG van natu­re een der­ge­lij­ke mul­ti­dis­ci­pli­nai­re samen­wer­king ver­eist. Lees hier­on­der meer over onze spe­ci­a­lis­ten, onze oplos­sin­gen voor cli­ën­ten en onze erva­rin­gen, als­me­de onze geza­men­lij­ke aan­pak en samen­wer­king met EY NL en EY Law.

De ont­wik­ke­lin­gen en wet­ge­ving met betrek­king tot ESG vol­gen elkaar snel op. Volg hier­on­der onze upda­tes op het gebied van ESG.

Bent u benieuwd hoe onze professionals kunnen helpen bij de ontwikkeling van uw business?

Neem con­tact met ons

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Neem contact met ons op