Roland de Greef ver­sterkt het HVG Law Employ­ment & Pen­si­ons team

Aangesloten bij HVG Law als Partner

News

Amster­dam, [juli 2024] – HVG Law is ver­heugd aan te kon­di­gen dat Roland de Greef zich per 1 juli 2024 heeft aan­ge­slo­ten bij het Employ­ment & Pen­si­ons team als Part­ner. Met zijn uit­ge­brei­de erva­ring als advo­caat in pen­si­oen­recht en zijn eco­no­mi­sche ach­ter­grond, is Roland een waar­de­vol­le aan­winst voor het team en de orga­ni­sa­tie.

Frank Zandee, Mana­ging Part­ner bij HVG Law: ” We zijn erg blij met de komst van Roland. Met Roland voe­gen we een abso­lu­te spe­ci­a­list in pen­si­oen­recht toe aan ons Employ­ment & Pen­si­ons team. Belang­rijk voor de dienst­ver­le­ning aan onze cli­ën­ten, niet op z’n minst in het licht van de pen­si­oen­tran­si­tie.”

Roland de Greef heeft een indruk­wek­ken­de staat van dienst in de advi­se­ring van belang­rij­ke, spe­lers in het pen­si­oen­do­mein, zoals pen­si­oen­fond­sen, pen­si­oen­uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­ties (PUO’s), APF-en, pen­si­oen­ver­ze­ke­raars, PPI’s, en ook werk­ge­vers.  Zijn exper­ti­se strekt zich ook uit tot pro­ces­voe­ring in pen­si­oen­za­ken.

Bin­nen HVG Law zal Roland het juri­di­sche pen­si­oen­team ver­ster­ken en bij­dra­gen aan de uit­brei­ding van de dienst­ver­le­ning in de pen­si­oen­sec­tor. Zijn komst valt samen met de sig­ni­fi­can­te pen­si­oen­tran­si­tie in Neder­land, waar­bij de Wet toe­komst pen­si­oe­nen een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re aan­pak ver­eist.

De pro­po­si­tie van HVG Law en haar stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax in Neder­land biedt een unie­ke pro­po­si­tie in het pen­si­oen­do­mein.

Roland de Greef over zijn nieu­we rol: “De pen­si­oen­tran­si­tie is een com­plexe uit­da­ging voor de sec­tor. Ik kijk ernaar uit om met het Employ­ment & Pen­si­ons team van HVG Law cli­ën­ten opti­maal en mul­ti­dis­ci­pli­nair te kun­nen bedie­nen.”

Laila Berrich, Part­ner Employ­ment & Pen­si­ons HVG Law over de komst van Roland bij HVG Law: “De komst van Roland stelt ons in staat om onze cli­ën­ten nog vol­le­di­ger bij te kun­nen staan in zowel advi­se­ring als­ook moge­lij­ke juri­di­sche pro­ce­du­res en dis­pu­ten ten aan­zien van pen­si­oe­nen. Pen­si­oen­recht is inmid­dels een onmis­baar onder­deel gewor­den van de arbeids­recht­prak­tijk.”