De kwa­li­fi­ca­tie van fei­te­lijk beleids­be­pa­lers

Blog

Published 7 juli 2023 Reading time min Auteur Mayk Koria Insolvency & Restructuring

De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 (ECLI:NL:HR:2023:445) nader rich­ting gege­ven over wan­neer iemand als fei­te­lijk beleids­be­pa­ler kwa­li­fi­ceert.

 

Op grond van de wet (2:248 BW) kan een cura­tor het bestuur van een fail­lie­te ven­noot­schap aan­spra­ke­lijk stel­len voor het fail­lis­se­ment­s­te­kort indien zij haar bestuurs­taak ken­ne­lijk onbe­hoor­lijk heeft ver­vuld en aan­ne­me­lijk is dat dit een belang­rij­ke oor­zaak is van het fail­lis­se­ment. Voor de toe­pas­sing van dit arti­kel wordt iemand die het beleid van de ven­noot­schap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als­of hij bestuur­der is (de fei­te­lijk beleids­be­pa­ler), met een bestuur­der gelijk­ge­steld. Dis­cus­sie bestond over de vraag of het nodig is dat het bestuur ter­zij­de wordt gesteld door de fei­te­lijk beleids­be­pa­ler, om als fei­te­lijk beleids­be­pa­ler aan­ge­merkt te wor­den. Aan deze dis­cus­sie heeft de Hoge Raad nu een ein­de gemaakt.

 

De Hoge Raad heeft in onder­ha­vi­ge zaak bepaald dat de fei­te­lijk beleids­be­pa­ler niet in plaats van en met uit­slui­ting van het bestuur hoeft te heb­ben bestuurd. De fei­te­lijk beleids­be­pa­ler moet zich ten min­ste een deel van de bestuurs­be­voegd­heid heb­ben toe­ge­ëi­gend, en op die manier het beleid bepa­len of mede bepa­len als ware hij bestuur­der is. Uit het woord ‘mede’ in arti­kel 2:248 lid 7 BW kan wor­den afge­leid dat van zoda­ni­ge beleids­be­pa­ling ook spra­ke kan zijn in de situ­a­tie dat daar­naast één of meer for­me­le bestuur­ders hun taken als bestuur­der blij­ven uit­oe­fe­nen.

 

Deze uit­spraak geeft de prak­tijk dui­de­lijk­heid en cura­to­ren meer moge­lijk­he­den om fei­te­lijk beleids­be­pa­lers aan­spra­ke­lijk te stel­len voor het boe­del­te­kort.