HVG Law ver­wel­komt Joost Els­en­burg als Part­ner Finan­ci­al Regu­la­to­ry

News

HVG Law maakt bekend dat Joost Els­en­burg per 1 febru­a­ri 2023 is benoemd tot Part­ner Finan­ci­al Regu­la­to­ry bij HVG Law. Hij gaat lei­ding geven aan het Finan­ci­al Regu­la­to­ry team en samen met Dennis Apperloo en de ande­re team­le­den ver­der bou­wen aan het team. Zijn komst is belang­rijk  gezien de groei­en­de vraag en ont­wik­ke­lin­gen bin­nen het Finan­ci­al Regu­la­to­ry domein en daar­mee de groei van de cli­ën­ten­por­te­feuil­le en het team.

 

Joost is zijn car­ri­è­re gestart bij de finan­ci­eel toe­zicht­hou­der (AFM) waar hij o.a. toe­zag op de regels omtrent markt­mis­bruik, trans­pa­ran­tie en de Pros­pec­tus­richt­lijn. Daar­naast werk­te hij 5 jaar in de ban­cai­re sec­tor waar hij zich bezig­hield met de imple­men­ta­tie van nieu­we toe­zicht­re­gel­ge­ving bij ban­ken. Bij ABN AMRO was hij als mana­ger van het legal team Capi­tal Mar­kets tevens ver­ant­woor­de­lijk voor de juri­di­sche onder­steu­ning bij kapi­taal­markt­trans­ac­ties, waar­on­der de beurs­gang van ABN AMRO. Joost stapt over van­uit ING, waar hij werk­te hij als seni­or jurist finan­ci­al mar­kets. Ver­der heeft Joost 9 jaar gewerkt als advo­caat bij Allen & Overy in het Finan­ci­al Regu­la­to­ry Team, waar­van 3 jaar als Coun­sel en Co-Head van dit team.

 

Joost Els­en­burg: “Ik kijk er naar uit om mijn kennis en erva­ring in te zet­ten voor HVG Law en samen met het team te wer­ken aan een ver­de­re uit­brei­ding van de Finan­ci­al Regu­la­to­ry prak­tijk. De stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax biedt hier­toe lokaal en inter­na­ti­o­naal veel moge­lijk­he­den”.

 

Frank Zandee, Mana­ging Part­ner HVG Law: “We zijn erg blij met de komst van Joost. Van­we­ge zijn rui­me erva­ring op het gebied van Finan­ci­al Regu­la­to­ry kun­nen wij onze (inter­na­ti­o­na­le) cli­ën­ten nog beter onder­steu­nen bij de navi­ga­tie door het land­schap van deze inge­wik­kel­de en steeds ver­an­de­ren­de regel­ge­ving.”