Hoe kan Neder­land haar ener­gie­po­ten­ti­eel benut­ten en door­loop­tij­den ver­snel­len?

News

Op dins­dag 6 sep­tem­ber 2022 spra­ken top­be­stuur­ders uit de ener­gie­sec­tor en par­le­men­ta­ri­ërs hier­over tij­dens het jaar­lijk­se EY Ener­gie­de­bat. Het debat werd geleid door Jan Peter Bal­ke­n­en­de en inhou­de­lijk bege­leid door Bas­ti­aan Kats en Jacqueline Feld. In dit artikel blik­ken zij terug op de belang­rijk­ste game­chan­gers.

Uit onder­zoek blijkt dat de gemid­del­de door­loop­tijd van elek­tri­fi­ca­tie­pro­jec­ten gemid­deld tus­sen de 8,5 tot 10,5 jaar ligt. De door­loop­tijd moet kor­ter om de kli­maat­doe­len in 2030 te halen. De urgen­tie is er, maar waar zit­ten de radi­ca­le ver­snel­lers?

Bekijk onder­staan­de video voor een impres­sie van het debat.