Tim Groe­ne­weg beë­digd als jong­ste advo­caat ooit in Neder­land

News

Op vrij­dag 19 augus­tus 2022 is Tim Groe­ne­weg (20) bij de recht­bank in Rot­ter­dam beë­digd als jong­ste advo­caat ooit in Neder­land.

Tim zijn scrip­tie over het aan­spra­ke­lijk­heids­re­gime van tij­de­lijk door de Onder­ne­mings­ka­mer benoem­de bestuur­ders werd recen­te­lijk beoor­deeld met een 8. Daar­mee heeft hij zijn mas­ter Onder­ne­mings­recht aan de Eras­mus Uni­ver­si­teit Rot­ter­dam cum lau­de afge­rond. Hier­mee is na vijf jaar, een bache­lor en een mas­ter (bei­de cum lau­de) aan Eras­mus School of Eco­no­mics en twee bache­lors en twee mas­ters aan Eras­mus School of Law een ein­de geko­men aan zijn stu­den­ten­tijd en gaat hij nu bij HVG Law aan de slag als advo­caat Cor­po­ra­te M&A.

 

 

Tim Groe­ne­weg: ‘Nadat ik eer­der al bij HVG Law sta­ge heb gelo­pen, ben ik blij dat HVG Law mij nu de kans biedt om mijn car­ri­è­re in de advo­ca­tuur te star­ten. Naast het jon­ge team en de goede sfeer die bij HVG Law heerst, heeft de stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax mij doen beslui­ten om voor HVG Law te kie­zen.

Zo past mijn keu­ze niet alleen goed bij mijn juri­di­sche ach­ter­grond, maar kan ik mijn finan­ci­eel-eco­no­mi­sche en fis­ca­le kennis ook gebrui­ken in gesprek­ken met de collega’s van EY Tax. Ook spreekt de diver­si­teit aan cli­ën­ten mij enorm aan; HVG Law bedient cor­po­ra­tes, pri­va­te equi­ty fond­sen en DGA’s uit bin­nen- en bui­ten­land.

De door HVG Law gebo­den ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den op zowel per­soon­lijk als pro­fes­si­o­neel vlak stel ik zeer op prijs. De kans om mee te wer­ken aan het ont­wik­ke­len van dienst­ver­le­ning op het gebied van ESG is hier­bij de kers op de taart!’.

 

Media aan­dacht

Het AD stond op 27 augus­tus 2022 stil bij Tim zijn beë­di­ging. Klik op onder­staan­de afbeel­ding om het inter­view te lezen.

 

Het maga­zi­ne Advo­ca­ten­blad (edi­tie okto­ber 2022) publi­ceer­de een dag­boek van Tim zijn eer­ste tijd als M&A-advocaat bij HVG Law dat hij op ver­zoek van de redac­tie bij­hield. Klik op onder­staan­de afbeel­ding om het dag­boek te lezen.

 

Op 7 sep­tem­ber 2022 was Tim te gast bij de dage­lijk­se talk­show van Eva Jinek op RTL4. Klik op onder­staan­de afbeel­ding om het inter­view te bekij­ken.

 

"Tim is een bijzonder talent. HVG Law is the best house for talent. Hier kan hij veel leren in strategische advisering, waardering, fiscaliteit en onderhandelen. We zijn blij mensen met zijn kwaliteiten aan te trekken."

Sijmen de Lange

[email protected] +31 6 29 08 37 50