Opge­let: (gedeel­te­lijk) betaald ouder­schaps­ver­lof van­af 2 augus­tus 2022

Blog

Published 11 augustus 2022 Reading time min Auteur

Sinds 2 augus­tus 2022 kun­nen werk­ne­mers recht heb­ben op gedeel­te­lijk betaald ouder­schaps­ver­lof. Per die datum is name­lijk de Wet betaald ouder­schaps­ver­lof in wer­king getre­den. Werk­ge­vers kun­nen aan­vra­gen voor betaald ouder­schaps­ver­lof indie­nen bij het UWV. Dit kan ove­ri­gens pas nadat werk­ne­mer mini­maal 1 keer het aan­tal uren van zijn werk­week heeft opge­no­men.

Voor wie geldt het ouder­schaps­ver­lof?

Een werk­ne­mer heeft recht op betaald ouder­schaps­ver­lof indien hij of zij aan de vol­gen­de voor­waar­den vol­doet:

  • Er is spra­ke van een fami­lie­rech­te­lij­ke betrek­king met het kind; of
  • De werk­ne­mer heeft een blij­ven­de ver­zor­gen­de rol en woont op het­zelf­de adres als het kind. Men kan hier­bij den­ken aan adop­tie­ou­ders, stief­ou­der of pleeg­ou­ders;
  • Er is spra­ke van een arbeids­over­een­komst;
  • De werk­ne­mer heeft nog mini­maal 1 week over van het onbe­taal­de ouder­schaps­ver­lof;
  • Ten slot­te heeft de werk­ne­mer mini­maal 1 keer het aan­tal uren van de werk­week betaald ouder­schaps­ver­lof opge­no­men.

Betaald ouder­schaps­ver­lof

Het ouder­schaps­ver­lof duurt 26 keer het aan­tal uren dat een werk­ne­mer per week werkt. Dit komt neer op 26 weken ouder­schaps­ver­lof. Werk­ne­mers heb­ben gedu­ren­de maxi­maal 9 weken daar­van ouder­schaps­ver­lof recht op een UWV-uit­ke­ring. Deze bedraagt 70% van het laatst­ver­dien­de loon, maar niet hoger dan 70% van het maxi­mum dag­loon. Ver­eist is dat ouders deze negen weken opne­men in het eer­ste levens­jaar van het kind. Het ove­ri­ge ver­lof is onbe­taald en moet bin­nen de eer­ste acht jaar wor­den opge­no­men.

Voor adop­tie- of pleeg­ou­ders geldt het recht op betaald ouder­schaps­ver­lof voor het eer­ste jaar na de dag van de fei­te­lij­ke adop­tie of plaat­sing.

Het betaald ouder­schaps­ver­lof kan in één keer ach­ter elkaar wor­den opge­no­men, maar flexi­bel opne­men is ook moge­lijk. Bij­voor­beeld een aan­tal dagen per week ver­deeld over meer­de­re maan­den. De uit­ke­ring kan ech­ter enkel per gehe­le werk­week wor­den aan­ge­vraagd. Dit dient door de werk­ge­ver te wor­den gedaan.

Wat als het kind gebo­ren is voor de invoe­ring van de wet?

Indien het kind vóór 2 augus­tus 2022 gebo­ren is, kun­nen ouders nog steeds recht heb­ben op betaald ouder­schaps­ver­lof. Het kind moet dan op het moment dat de wet ingaat jon­ger dan één jaar zijn. Ouders moe­ten daar­naast werk­ne­mer zijn en nog niet het vol­le­di­ge recht op ouder­schaps­ver­lof heb­ben opge­no­men.

Betaald ouder­schaps­ver­lof bij ziek­te

Een werk­ne­mer die vol­le­dig ziek is, kan geen betaald ouder­schaps­ver­lof opne­men. Als een werk­ne­mer gedeel­te­lijk gaat wer­ken inge­val van ziek­te, kan hij voor de dagen dat hij wel werkt betaald ouder­schaps­ver­lof opne­men.