Hoe Arti­fi­ci­al Intel­li­gen­ce het werk van de jurist kan onder­steu­nen

Blog

Published 11 augustus 2022 Reading time min Auteur Jor­is Zielstra Corporate restructuring | Legal Operations

Een vraag die wij vaak krij­gen is: klopt het dat juri­disch werk ver­van­gen gaat wor­den door soft­wa­re?

Door de opkomst van nieu­we tech­no­lo­gie­ën wordt van juris­ten gevraagd om op een ander­e­ma­nier naar hun werk­zaam­he­den te kij­ken. De laat­ste jaren wordt inno­va­tie bin­nen het juri­di­sche land­schap gety­peerd door de opkomst van Arti­fi­ci­al Intel­li­gen­ce (kunst­ma­ti­ge intel­li­gen­tie, hier­na: AI).

AI is al sterk ver­we­ven met ons dage­lijks leven – denk maar aan de gezichts­her­ken­ning om een tele­foon te ont­gren­de­len of de chat bij een web­si­te als bol.com. AI is een woord dat door­gaans gebruikt wordt waar­bij com­pu­ters taken uit­voe­ren die nor­maal gezien men­se­lij­ke intel­li­gen­tie ver­ei­sen. Ook in het juri­di­sche land­schap is er al veel moge­lijk met AI. Het meest beken­de voor­beeld is het ana­ly­se­ren van con­trac­ten om een due dili­gen­ce tra­ject te ver­een­vou­di­gen.

Dat dit goed werkt is in 2018 al bewe­zen in de zoge­naam­de Alp­ha-Go stu­die. De AI Alp­ha-Go was getraind om juri­di­sche docu­men­ten te lezen en werd inge­zet in een wed­strijd tegen Ame­ri­kaan­se juris­ten. Aan bei­den werd gevraagd om de fou­ten uit 30 geheim­hou­dings­over­een­kom­sten te halen. Het resul­taat? De advo­ca­ten kon­den in 85% van de geval­len de fou­ten eruit halen, waar AI dit in 94% van de geval­len luk­te. Daar­bo­ven­op kwam dat het AI-sys­teem slechts 26 secon­den nodig had en de advo­ca­ten ruim ander­half uur. De afge­lo­pen jaren zijn deze tech­nie­ken sig­ni­fi­cant ver­be­terd en toe­gan­ke­lij­ker gewor­den. Maar wel­ke toe­pas­sin­gen van deze tech­niek kun­nen het werk van een jurist nou echt gemak­ke­lij­ker maken?

Bin­nen het juri­di­sche werk­veld wordt AI inge­zet om ervoor te zor­gen dat lange docu­men­ten snel­ler gele­zen wor­den. Logi­scher­wijs wordt het daar­om door­gaans inge­zet bin­nen due dili­gen­ce pro­ces­sen. Maar ook bin­nen com­pli­an­ce vraag­stuk­ken kan AI een uit­komst bie­den. Zo kan het gere­geld voor­ko­men dat ver­an­de­ren­de wet­ge­ving een ver­plich­ting doet ont­staan om wij­zi­gin­gen aan te bren­gen in juri­di­sche docu­men­ten. Denk bij­voor­beeld aan (L)IBOR of Schrems II. De eer­ste stap is dan door­gaans om uit te vin­den wel­ke docu­men­ten onder het toe­pas­sings­be­reik van de nieu­we wet­ge­ving val­len. Door hier AI voor te gebrui­ken, kan dit snel en nauw­keu­rig wor­den uit­ge­zocht. Zo kan het zijn dat er 10.000 docu­men­ten moe­ten wor­den nage­ke­ken omdat hier moge­lijk een ver­wij­zing naar een ver­an­de­ren­de wet­ge­ving in staat. Om dit hand­ma­tig te doen, heb je een aan­tal juris­ten nodig die hier weken of zelfs maan­den mee bezig zijn. Onder­steund door AI ech­ter, is dit pro­ces in een week of min­der afge­rond.

Door de moge­lijk­he­den en kan­sen die nieu­we tech­no­lo­gie­ën kun­nen bie­den kan juri­disch werk op een effi­ci­ën­te­re manier wor­den aan­ge­pakt. Wij advi­se­ren onze cli­ën­ten graag over de kan­sen én de risico’s die gebruik van der­ge­lij­ke tech­no­lo­gie met zich mee kan bren­gen. Bent u benieuwd of uw orga­ni­sa­tie hier klaar voor is, of wilt u eens vrij­blij­vend in gesprek met een erva­ren par­tij op dit gebied? Bij vra­gen of bij inte­res­se, kunt u altijd con­tact met ons opne­men.

 

[1] Prof. Y, Aumann, AI vs. Legal Pro­fes­si­on, Arti­fi­ci­al Intel­li­gen­ce vs. Human in the Legal Pro­fes­si­on (lrz.legal), 10 mei 2018.