Het nieu­we pen­si­oen­stel­sel

Een uitgelezen kans voor optimaal contract management

Published 5 mei 2022 Reading time min Auteur

Con­trac­ten en ande­re docu­men­ten gere­la­teerd aan de pen­si­oen­drie­hoek -zoals hier­on­der geschetst- zijn voor uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­ties door­gaans een draak om te behe­ren. Het nieu­we pen­si­oen­stel­sel biedt een uit­ge­le­zen kans om hier­in gro­te stap­pen te maken: alle con­trac­ten, regle­men­ten en ande­re docu­men­ta­tie zul­len immers sowie­so aan­ge­past moe­ten wor­den. Een juri­disch plat­form kan hier­bij uit­komst bie­den. Maar wat houdt zo’n plat­form pre­cies in? En hoe kan het bij­dra­gen aan een beheerste pen­si­oen­uit­voe­ring? Met deze blog gaan wij nader in op deze vra­gen en geven wij u een kijk­je in een uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie van de toe­komst.

 

Wat is een legal ope­ra­ti­ons plat­form?

Ons legal ope­ra­ti­ons plat­form is een legal ser­vi­ce gericht op het slim kun­nen mana­gen van con­trac­ten en ande­re docu­men­ten. Work­flows kun­nen een­vou­dig wor­den geau­to­ma­ti­seerd. In een zoge­naamd play­book kun­nen de voor­waar­den van een docu­ment­ty­pe wor­den opge­no­men voor het opstel­len en afstem­men (zowel intern als extern) van een zoda­nig docu­ment. Hier­door kan effi­ci­ën­ter wor­den gewerkt en kun­nen veel juri­di­sche stuk­ken door de busi­ness zelf wor­den gege­ne­reerd. Ons plat­form is onder­schei­dend, omdat het zeer gemak­ke­lijk te kop­pe­len is met veel­ge­bruik­te appli­ca­ties zoals Out­look, Word en Docu­Sign.

 

Hoe biedt een legal plat­form kan­sen voor een beheerste uit­voe­ring?

De pen­si­oen­drie­hoek biedt de basis en juri­di­sche grond­slag voor de uit­voe­ring van de pen­si­oen­re­ge­ling. Als gevolg van de op han­den zijn­de her­zie­ning van het pen­si­oen­stel­sel zul­len veel juri­di­sche docu­men­ten, zoals het pen­si­oen­re­gle­ment en de uit­voe­rings­over­een­komst wor­den aan­ge­past. Een legal ope­ra­ti­ons plat­form biedt een uit­ge­le­zen kans om dit op een beheerste wij­ze te doen, met oog voor de toe­komst.

 

Met ons legal ope­ra­ti­ons plat­form is het moge­lijk om con­trac­ten, zoals een uit­voe­rings­over­een­komst, te auto­ma­ti­se­ren en te kop­pe­len aan bij­voor­beeld een pen­si­oen­re­gle­ment of een pro­duc­ten­ca­ta­lo­gus. Regle­men­ten en ande­re juri­di­sche docu­men­ten kun­nen op deze wij­ze wor­den geau­to­ma­ti­seerd. Excel­be­stan­den waar­in work­flows wor­den gemo­ni­t­ord en ande­re “wor­ka­rounds” wor­den over­bo­dig. Het wordt tevens moge­lijk om op dag­ba­sis te rap­por­te­ren over de laat­ste stand van zaken en dash­boards te cre­ë­ren. Hier­door zijn de uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie, de klant en ook het bestuur beter in con­trol.

 

 

De uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie van de toe­komst

Hoe wij de toe­komst zien met zo’n plat­form in wer­king? Inci­den­ten gere­la­teerd aan de uit­voe­ring van de pen­si­oen­ju­ri­di­sche docu­men­ten beho­ren tot het ver­le­den, omdat de pen­si­oen­drie­hoek vol­le­dig is geau­to­ma­ti­seerd. Of een juri­disch docu­ment wel juist is opge­steld of tij­dig is ver­strekt, zijn vraag­stuk­ken die dan niet meer aan de orde zijn. Een werk­ge­ver kan zelf zon­der tus­sen­komst van de uit­voer­der zijn pen­si­oen­re­ge­ling behe­ren en aan­pas­sen. Het legal ope­ra­ti­ons plat­form is intus­sen ver­der door­ont­wik­keld. Het plat­form is het fun­da­ment gewor­den voor de uit­voe­ring van de pen­si­oen­re­ge­ling en dient als (big) data-hub voor een opti­ma­le klan­t­er­va­ring. De deel­ne­mer is nu (echt) vol­le­dig cen­traal komen te staan. Hier­door zal het ver­trou­wen in het pen­si­oen­stel­sel groei­en. De focus is komen te lig­gen op ver­ant­woor­de keu­zes maken voor het opbou­wen en het gebruik van pen­si­oen, waar­bij de uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie een lei­den­de rol heeft gekre­gen.