HVG Law 2022 ran­kings in Legal 500 en Cham­bers Euro­pe

News

De 2022 ran­kings voor Legal 500 Euro­pe, Midd­le East and Afri­ca (EMEA) en Cham­bers Euro­pe zjin bekend gemaakt. HVG Law heeft weder­om erken­ning ont­van­gen voor de dienst­ver­le­ning en de exper­ti­se van onze pro­fes­si­o­nals.


Over Legal 500

Legal 500 is één van de meest toon­aan­ge­ven­de gid­sen in de inter­na­ti­o­na­le advo­ca­tuur. De jaar­lijk­se ran­kings wor­den geba­seerd op basis van feed­back van cli­ën­ten en uit­ge­breid onaf­han­ke­lijk onder­zoek in de markt. Klik hier voor meer infor­ma­tie over de ran­kings op Legal500.

Over Cham­bers Euro­pe
Cham­bers Euro­pe rang­schikt advo­ca­ten en advo­ca­ten­kan­to­ren in heel Euro­pa. Deze juri­di­sche rang­lijst is geba­seerd op diep­gaan­de ana­ly­se en onder­zoek, uit­ge­voerd door een erva­ren team van onder­zoe­kers. Klik hier voor meer infor­ma­tie over de ran­kings op Cham­bers Euro­pe.