Het STAP-bud­get

Een middel om een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken?

Blog

Published 22 maart 2022 Reading time min Auteur Davey Herfst Labor & Employment

Op 1 maart 2022 is de Sub­si­die­re­ge­ling leer- en ont­wik­kel­bud­get voor de sti­mu­le­ring van de arbeids­markt­po­si­tie van natuur­lij­ke per­so­nen met een band met de Neder­land­se arbeids­markt in wer­king getre­den (Sub­si­die­re­ge­ling STAP-bud­get). Per deze datum kun­nen per­so­nen die een band heb­ben met de Neder­land­se arbeids­markt een bud­get aan­vra­gen ten behoe­ve van hun per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling.

Een leven lang ont­wik­ke­len

Bin­nen het kabi­nets­be­leid wordt een ‘leven lang ont­wik­ke­len’ cen­traal gesteld. Dit is erop gericht te sti­mu­le­ren dat ieder­een in Neder­land de kans krijgt om meer de regie te nemen over inves­te­rin­gen in de eigen ont­wik­ke­ling. De Rijks­over­heid is zich ervan bewust dat de stu­die­kos­ten­af­trek, wel­ke tot 1 maart 2022 inge­zet kon wor­den in het kader van een ont­wik­ke­ling, met name voor lage­re inko­mens een bar­ri­è­re opwierp. Immers, de stu­die­kos­ten dien­den vol­le­dig voor­ge­scho­ten te wor­den en kon­den pas ach­ter­af wor­den terug­ge­vraagd. Met het hui­di­ge STAP-bud­get kan een sub­si­die van maxi­maal € 1.000,– inclu­sief btw per jaar wor­den aan­ge­vraagd. Het doel van het STAP-bud­get is om de beroeps­be­vol­king duur­zaam inzet­baar te hou­den op een manier dat onder­steu­ning wordt gebo­den aan alle doel­groe­pen. Immers, men­sen met een lager inko­men hoe­ven niet lan­ger de kos­ten zelf voor te schie­ten.

 

De voor­waar­den

Natuur­lij­ke per­so­nen die een band heb­ben met de Neder­land­se arbeids­markt kun­nen ten behoe­ve van het vol­gen van een scho­ling sub­si­die aan­vra­gen bij het UWV. Zowel wer­ken­de als werk­zoe­ken­de heb­ben de moge­lijk­heid om een sub­si­die­aan­vraag te doen. Zij kun­nen bij­voor­beeld kie­zen voor een cur­sus of zich laten omscho­len.  Het bud­get kan alleen wor­den aan­ge­vraagd voor een scho­ling die in het scho­lings­re­gis­ter is ver­meld. Of de aan­vra­ger een band heeft met de Neder­land­se arbeids­markt wordt vast­ge­steld aan de hand van een drie­tal cumu­la­tie­ve cri­te­ria. Er wordt onder meer gecon­tro­leerd of de aan­vra­ger ver­ze­kerd is voor de volks­ver­ze­ke­rin­gen.

 

Wat kun je doen als werk­ge­ver?

Het STAP-bud­get kent niet alleen voor­de­len voor de sub­si­die­aan­vra­gers maar tevens voor werk­ge­vers. Het moti­veert werk­ne­mers, de kennis neemt toe en vaca­tu­res kun­nen intern beter wor­den opge­vuld. Om dit te rea­li­se­ren is het ver­stan­dig dat werk­ne­mers op de hoog­te zijn van deze nieu­we rege­ling. Werk­ge­vers kun­nen de moge­lijk­heid tot een STAP-bud­get opne­men in een per­so­neels­hand­boek of dit bespre­ken tij­dens func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken met de werknemer(s). Ook kan de werk­ge­ver zijn werk­ne­mers enthou­si­as­me­ren via de per­so­neels­ver­te­gen­woor­di­ging of onder­ne­mings­raad.

 

Aan­vraag­pe­ri­o­den

Het STAP-bud­get wordt ver­deeld over vijf ver­schil­len­de peri­o­des van het jaar. Van­af 1 maart 2022 start­te de eer­ste aan­vraag­pe­ri­o­de. De STAP-rege­ling kan op gro­te belang­stel­ling reke­nen. Na twee dagen had­den 35.000 men­sen het een aan­vraag inge­diend en was het beschik­baar gestel­de bud­get vol­le­dig benut. De vol­gen­de aan­vraag­pe­ri­o­de zal star­ten op 1 mei 2022.