HVG Law benoemt Thé­rè­se Fraai tot Asso­ci­a­te Part­ner

News

Thé­rè­se Fraai is per 1 febru­a­ri 2022 begon­nen als Asso­ci­a­te Part­ner bij HVG Law. Daar­voor werk­te zij bij Fort Advo­ca­ten en Tay­lor Wes­sing (de Eind­ho­ven­se ves­ti­ging die zich in 2010 afsplits­te van des­tijds Hol­land Van Gij­zen Advo­ca­ten en Nota­ris­sen LLP). Dit bete­kent dat Thé­rè­se weer is terug gekeerd op het oude nest.

“Toen de gele­gen­heid zich voor­deed om terug te keren naar HVG Law, was de keu­ze snel gemaakt.”

Thé­rè­se is gespe­ci­a­li­seerd in het vast­goed, in het bij­zon­der huur­recht (zowel bedrijfs- als woon­ruim­te) en aan het vast­goed gere­la­teer­de ver­bin­te­nis­sen­recht. Zij treedt op voor zowel ver­huur­ders als huur­ders en richt zich voor­na­me­lijk op het bege­lei­den van trans­ac­ties, het advi­se­ren, onder­han­de­len en pro­ce­de­ren in (com­plexe) huur­za­ken. Tot haar cli­ën­ten­kring beho­ren onder meer ont­wik­ke­laars, beleg­gers, fond­sen, woning­cor­po­ra­ties, retai­lers, over­he­den, ban­ken en make­laars.

Zij is lid van de Ver­e­ni­ging voor Huur­recht Advo­ca­ten, doceert regel­ma­tig op haar vak­ge­bied en publi­ceert veel in toon­aan­ge­ven­de vak­bla­den, waar­on­der het Tijd­schrift voor Huur­recht Bedrijfs­ruim­te.

Wil jij ook onder­deel uit­ma­ken van het Real Esta­te team van HVG Law? Bekijk hier­on­der de video waar­in Thé­rè­se Fraai haar rol en werk­zaam­he­den bin­nen HVG Law uit­legt.