Een toe­komst­be­sten­di­ge tran­si­tie

News

HVG Law helpt u bij een toe­komst­be­sten­di­ge tran­si­tie naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel en feli­ci­teert EY Actu­a­ri­al Ser­vi­ces met de komst van Tim Burg­graaf

Dat de tran­si­tie naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel gro­te gevol­gen heeft voor werk­ge­vers, pen­si­oen­fond­sen, ver­ze­ke­raars en uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­ties is inmid­dels bekend. Maar heeft u al nage­dacht wat dit spe­ci­fiek voor u zal bete­ke­nen? Wat is de moge­lij­ke impact en hoe gaat u dit aan­pak­ken? En hoe deze tran­si­tie past in het (gro­te­re) toe­komst­per­spec­tief?

Onze ver­wach­ting is dat deze tran­si­tie niet de laat­ste zal zijn en dat de sec­tor zich ver­der zal ont­wik­ke­len naar focus op “indi­vi­du­al finan­ci­al wel­l­being”. Inter­na­ti­o­naal zien wij deze ont­wik­ke­ling al en wij ver­wach­ten dat dit ook in Neder­land meer die kant uit­gaat. Door nu ver­der te kij­ken dan de tijd­lij­nen en de impact van het nieu­we pen­si­oen­stel­sel, zal het een­vou­di­ger zijn te anti­ci­pe­ren op de ont­wik­ke­lin­gen in de toe­komst. Wij den­ken graag met u mee over een toe­komst­be­sten­di­ge oplos­sing en de weg daar naar­toe.

Om u mul­ti­dis­ci­pli­nair bij te kun­nen staan bij deze vraag­stuk­ken wer­ken onze advo­ca­ten en nota­ris­sen van­uit de stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax in Neder­land vaak in mul­ti­dis­ci­pli­nai­re teams met bij­voor­beeld de EY Actu­a­ris­sen. Zij heb­ben per 1 febru­a­ri 2022 Tim Burg­graaf in hun team ver­wel­komd als asso­ci­a­te part­ner. Tim heeft uit­ge­brei­de erva­ring in het advi­se­ren op het gebied van pen­si­oen en belo­ning en ziet er naar uit samen met de ande­re collega’s van EY en HVG Law (van­uit de stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax Neder­land en onder­deel van het wereld­wij­de EY Law net­werk) de pen­si­oen­sec­tor te hel­pen bij de trans­for­ma­tie. Wij feli­ci­te­ren EY Actu­a­ri­al Ser­vi­ces van har­te met de komst van Tim.

Wilt u eens met ons van gedach­ten wis­se­len over de wij­ze waar­op wij u kun­nen hel­pen bij de trans­for­ma­tie naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel? Neem dan gerust con­tact met ons op via onder­staan­de con­tact­ge­ge­vens.