Het nieu­we pen­si­oen­stel­sel in 2027

Weet u al wat de oplossing is?

News

Er wordt momen­teel hard gewerkt aan het wets­voor­stel voor de invoe­ring van het nieu­we pen­si­oen­stel­sel. Naar ver­wach­ting wordt het wets­voor­stel “Wet toe­komst pen­si­oe­nen” begin 2022 naar de Twee­de Kamer gestuurd. Het stre­ven is om het nieu­we stel­sel op 1 janu­a­ri 2023 in te laten gaan met een tran­si­tie­pe­ri­o­de tot 1 janu­a­ri 2027. Eer­der werd het wets­voor­stel voor con­sul­ta­tie gepu­bli­ceerd. In deze con­sul­ta­tie was te lezen dat het de bedoe­ling is dat pen­si­oen­fond­sen de opge­bouw­de pen­si­oen­aan­spra­ken en -rech­ten zoveel moge­lijk inva­ren in de nieuw te kie­zen pen­si­oen­re­ge­ling. Alleen als inva­ren leidt tot aan­toon­baar one­ven­wich­ti­ge uit­kom­sten, kun­nen pen­si­oen­fond­sen van deze stan­daard invaar­rou­te afwij­ken.

Maar is het inva­ren van alle opge­bouw­de pen­si­oen­aan­spra­ken en -rech­ten wel de bes­te oplos­sing? 

Wel­ke keu­zes zijn er nu echt voor uw pen­si­oen­fonds en de deel­ne­mers en wan­neer moet u die maken? Dit hangt af van een aan­tal fac­to­ren. In een whi­te paper geven wij aan wel­ke keu­zes u heeft, wel­ke aspec­ten rele­vant zijn bij het maken van deze keu­ze en last but not least waar­om het zo belang­rijk is om die keu­zes op het juis­te moment te maken.

Inte­res­se in het whi­te­pa­per? Klik dan hier.