Nomi­na­tie ‘Best Young M&A Lawy­er’ M&A Awards 2021

Wienke Havinga

News

Advo­caat Wienke Havinga  is geno­mi­neerd voor de M&A Award ‘Best Young M&A Lawyer‘. De M&A Awards is het jaar­lijk­se hoog­te­punt voor de M&A-branche met pres­ti­gi­eu­ze prij­zen voor bes­te deals, advi­seurs en finan­ciers. De uit­rei­king van de M&A Awards vindt plaats op don­der­dag 16 decem­ber 2021 in de Beurs van Ber­la­ge.

Wienke is gespe­ci­a­li­seerd in nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le fusies en over­na­mes, joint ven­tu­res en her­struc­tu­re­rings­pro­jec­ten. Wienke is voor­na­me­lijk betrok­ken bij mid­del­gro­te tot high-end trans­ac­ties, met stra­te­gi­sche par­tij­en, zoals de voor­ge­no­men fusie tus­sen COOP en PLUS, de ver­koop van Pro­Mes­sa, diver­se trans­ac­ties voor REMONDIS en de ver­koop van een belang in DFE Phar­ma. Ze heeft diep­gaan­de zake­lij­ke kennis met betrek­king tot de sec­to­ren retail, con­su­mer pro­ducts, uti­li­ties en was­te mana­ge­ment, en een bij­zon­de­re inte­res­se in het fami­lie­be­drijf. Ver­der heeft ze gewerkt bij onze Dut­ch Desk, Dona­hue & Part­ners, in New York, waar ze inzicht heeft gekre­gen in inter­na­ti­o­na­le her­struc­tu­re­rings­pro­jec­ten.

 

Van­af het begin van haar car­ri­è­re is Wienke een toe­ge­wij­de en ambi­ti­eu­ze col­le­ga. Ze is snel door­ge­groeid naar een seni­or func­tie en heeft ster­ke con­nec­ties bin­nen HVG Law en EY, wat een zeer posi­tie­ve impact heeft bin­nen de orga­ni­sa­tie en voor onze cli­ën­ten. Ze bege­leidt een aan­tal jon­ge­re advo­ca­ten en is actief betrok­ken bij hun oplei­ding. Wienke wordt breed gezien als een betrouw­ba­re col­le­ga en gezocht door collega’s die wel­licht een hel­pen­de hand of een luis­te­rend oor nodig heb­ben. Daar­naast levert Wienke als voor­zit­ter van de onder­ne­mings­raad een gro­te bij­dra­ge aan het wel­zijn van HVG Law.

 

Wienke heeft een gro­te impact op haar cli­ën­ten. Ze wordt door ver­schil­len­de belang­rij­ke cli­ën­ten erkend als een ver­trouw­de advi­seur, tot wie ze zich recht­streeks wen­den met hun vra­gen en ze bouwt sterk­te rela­ties met ze op. Door haar bre­de kennis en snel­le begrip van onder­wer­pen bui­ten haar eigen spe­ci­a­li­sa­tie, is zij in staat om bre­de gesprek­ken met haar cli­ën­ten te voe­ren en hen, waar nodig met behulp van ande­re spe­ci­a­li­sa­ties bin­nen HVG Law en EY, vol­le­dig te ont­zor­gen.

 

 

Breng uw stem uit door op deze link te klik­ken (een onli­ne mem­ber­ship regi­stra­tie via deze link is nodig).