Zit­ting Raad van Sta­te over de gevol­gen van het Neve­le-arrest voor wind­par­ken

News

Ter zit­ting van 6 april 2021 behan­del­de de Afde­ling bestuurs­recht­spraak in vier wind­tur­bi­ne­za­ken de gevol­gen van het arrest van het Hof van Jus­ti­tie van de EU van 25 juni 2020. In dat zgn. Neve­le-arrest heeft het Hof van Jus­ti­tie de Vlaam­se rege­ring opge­dra­gen om als­nog een uit­ge­breid mili­eu­ef­fect­on­der­zoek te doen naar de alge­me­ne mili­eu­nor­men die voor wind­tur­bi­nes en wind­par­ken gel­den.

In de vier Neder­land­se wind­tur­bi­ne­za­ken heb­ben bezwaar­ma­kers bij de Afde­ling bestuurs-recht­spraak van de Raad van Sta­te aan­ge­voerd dat als gevolg van het Neve­le-arrest ook de beslui­ten in die zaken niet in stand kun­nen blij­ven.

Tij­dens de zit­ting op 6 april draai­de het alleen om de vraag of het Neve­le-arrest mee­brengt dat bepaal­de onder­de­len van het Neder­land­se Acti­vi­tei­ten­be­sluit en de Acti­vi­tei­ten­re­ge­ling die betrek­king heb­ben op wind­tur­bi­nes voor­af­ge­gaan had­den moe­ten wor­den door een uit­ge­breid mili­eu­ef­fect­rap­port (de zit­ting kan hier wor­den terug­ge­ke­ken).

De Afde­ling bestuurs­recht­spraak kan nu beslui­ten om aan het Hof van Jus­ti­tie van de EU pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen te stel­len over de Neder­land­se situ­a­tie. De uit­spraak van de Afde­ling bestuurs­recht­spraak wordt aan het begin van de zomer ver­wacht. Sander Simonetti en Pieter Leopold van HVG Law schre­ven onlangs een annotatie bij het Neve­le-arrest voor het Neder­land­se Tijd­schrift voor Ener­gie­recht  (NTE) waar­in zij de moge­lij­ke impli­ca­ties van het arrest uit­een­zet­ten.