Wet Bestuur en Toe­zicht Rechts­per­so­nen 2021

News

Op 1 juli 2021 treedt de wet Bestuur en Toe­zicht Rechts­per­so­nen in wer­king met wij­zi­gin­gen voor de stich­ting, ver­e­ni­ging, coö­pe­ra­tie en de onder­lin­ge waar­borg­maat­schap­pij. In het bij­zon­der fami­lie­be­drij­ven, stich­ting admi­ni­stra­tie­kan­to­ren (al dan niet in mana­ge­ment- en werk­ne­mers­par­ti­ci­pa­ties) en de semi­pu­blie­ke sec­tor doen er goed aan de hui­di­ge gover­nan­ce struc­tuur van hun stich­ting of (vorm van) ver­e­ni­ging te (her)beoordelen.

Een over­zicht van de belang­rijk­ste wij­zi­gin­gen vind u hier: