Emanuel van Praag benoemd tot hoog­le­raar Finan­ci­ë­le Tech­no­lo­gie en Recht

News

Met ingang van 1 april 2021 is Emanuel van Praag benoemd tot hoog­le­raar ‘Finan­ci­ë­le Tech­no­lo­gie en Recht’ (0,4 fte) aan Eras­mus School of Law. De ver­gaan­de gevol­gen van tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen, waar­on­der het gebruik van big data en open ban­king bin­nen de finan­ci­ë­le sec­tor, vra­gen om een hel­der juri­disch raam­werk. Deze benoe­ming maakt het moge­lijk om dit van­uit een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re bena­de­ring met goed begrip van tech­no­lo­gie­ën te onder­zoe­ken. Door zijn rol in de prak­tijk als advo­caat bij HVG Law LLP is Van Praag als geen ander op de hoog­te van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen in de finan­ci­ë­le sec­tor.

Van Praag heeft een bre­de kennis van het (Euro­pees) Finan­ci­eel recht en is een expert op het gebied van finan­ci­ë­le tech­no­lo­gie en het bena­de­ren van nieu­we busi­ness­mo­del­len en tech­nie­ken van­uit de juri­di­sche con­text. Hij is al twee jaar betrok­ken bij het onder­wijs van Eras­mus School of Law. Zo is hij ver­bon­den aan het vak ‘Finan­ci­ë­le Tech­no­lo­gie en Recht’ en hij heeft vele stu­den­ten bege­leid in hun afstu­deer­scrip­tie. De afge­lo­pen twee jaar was van Praag betrok­ken bij het International Centre for Financial law and Governance (ICFG) als seni­or fel­low en een deel van zijn nieu­we onder­zoek bin­nen de leer­stoel zal wor­den gedaan van­uit het ICFG. Daar­naast was Van Praag Head of Regu­la­to­ry Com­pli­an­ce bij de voor­ma­li­ge Fin­Tech onder­ne­ming Prit­le en heeft hij vele (weten­schap­pe­lij­ke) publi­ca­ties geschre­ven. Twee van zijn belang­rijk­ste bij­dra­gen zijn het in decem­ber 2020 uit­ge­brach­te pre­ad­vies over de regulering van de betaalmarkt en open banking (PSD2) en zijn arti­kel over de financiële consument in het big-data tijdperk.

Van Praag is naast zijn func­tie bij Eras­mus School of Law werk­zaam bij HVG Law LLP als advo­caat Finan­ci­eel (toezichts-)recht en heeft al meer dan der­tien jaar erva­ring in de advo­ca­tuur en in de finan­ci­ë­le sec­tor. Hij com­bi­neer­de zijn weten­schap­pe­lijk werk met de beroeps­prak­tijk en blijft dit na zijn benoe­ming ook doen. Hij hoopt een brug te kun­nen slaan tus­sen de prak­tijk en de aca­de­mi­sche wereld door zijn erva­rin­gen uit de prak­tijk te imple­men­te­ren in het onder­wijs van Eras­mus School of Law.

Gro­te ont­wik­ke­lin­gen in de finan­ci­ë­le sec­tor
De finan­ci­ë­le sec­tor laat drie belang­rij­ke tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen zien: het toe­ne­men­de gebruik van big data, de immer groei­en­de com­pu­ter­kracht die leidt tot ver­gaan­de auto­ma­ti­se­ring van pro­ces­sen en de intro­duc­tie en inge­bruik­na­me van ande­re opko­men­de tech­nie­ken. Deze ont­wik­ke­lin­gen zor­gen voor een wezen­lij­ke ver­an­de­ring in hoe finan­ci­ë­le instel­lin­gen ope­re­ren en onder­ling samen­wer­ken. Een zeer belang­rijk gevolg van de (tech­no­lo­gi­sche) ont­wik­ke­lin­gen is dat finan­ci­ë­le instel­lin­gen en ande­re onder­ne­min­gen inspe­len, res­pec­tie­ve­lijk voort­bou­wen, op elkaars pro­duc­ten, data en dien­sten; het feno­meen van open ban­king. Tech­no­lo­gie leidt ook ertoe dat nieu­we par­tij­en van bui­ten de finan­ci­ë­le sec­tor tot de markt toe­tre­den. De ver­schui­ving van men­se­lij­ke con­tac­ten, beslis­sin­gen en kennis naar het gebruik van geau­to­ma­ti­seer­de pro­ces­sen, algo­rit­men, onli­ne dienst­ver­le­ning en big data leidt tot nieu­we juri­di­sche vraag­stuk­ken met betrek­king tot beleid, regu­le­ring en toe­zicht. Fin­Tech is ook terug te vin­den in de betaal­dienst­ver­le­ning. De betaal­in­du­strie eman­ci­peert zich van iets wat de kre­diet­in­stel­ling ‘erbij deed’ naar een zelf­stan­di­ge tak van finan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning. De leer­stoel ‘Finan­ci­ë­le Tech­no­lo­gie en Recht’ maakt het moge­lijk om het juri­di­sche raam­werk rond­om deze tech­no­lo­gie­ën en ont­wik­ke­lin­gen te onder­zoe­ken.

Inno­va­tief en mul­ti­dis­ci­pli­nair onder­zoek  
Als hoog­le­raar ‘Finan­ci­ë­le Tech­no­lo­gie en Recht’ zal Van Praag zich spe­ci­fiek rich­ten op het gebruik van big data door finan­ci­ë­le instel­lin­gen en op de gro­te­re samen­wer­king tus­sen finan­ci­ë­le instel­lin­gen onder­ling en de toe­tre­ding op de finan­ci­ë­le mark­ten door niet-finan­ci­ë­le instel­lin­gen en de betaal­mark­ten. “Big data, open ban­king en de betaal­mark­ten zijn hef­tig in bewe­ging en heel inte­res­sant. Ik kijk ernaar uit om deze onder­wer­pen naast mijn prak­tijk nu ook in een aca­de­mi­sche omge­ving te bestu­de­ren.

Decaan van Eras­mus School of Law, prof.mr.dr. Suzan Sto­ter, is blij met de benoe­ming: “Met het benoe­men van Van Praag laat Eras­mus School of Law zien dat de facul­teit zich op het gebied van het finan­ci­eel recht in de voor­hoe­de begeeft wat betreft het bestu­de­ren van aca­de­mi­sche vraag­stuk­ken in ver­bin­ding met de zich steeds snel­ler voor­doen­de tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen in de finan­ci­ë­le prak­tijk.”

De leer­stoel ‘Finan­ci­ë­le Tech­no­lo­gie en Recht’ sluit goed aan bij de ambi­tie van Eras­mus School of Law om regu­le­rings­vraag­stuk­ken in de finan­ci­ë­le sec­tor te onder­zoe­ken en het vak­ge­bied ver­der te pro­fi­le­ren mede ook in samen­wer­king met aan­pa­len­de dis­ci­pli­nes van Eras­mus School of Eco­no­mics en Rot­ter­dam School of Mana­ge­ment.

Het bestuur van HVG Law feli­ci­teert Emanuel van Praag van har­te met zijn benoe­ming en wenst hem veel suc­ces met zijn werk­zaam­he­den.

“Big data, open banking en de betaalmarkten zijn heftig in beweging en heel interessant. Ik kijk ernaar uit om deze onderwerpen naast mijn praktijk nu ook in een academische omgeving te bestuderen.”