Upda­te wij­zi­gin­gen NOW- en TVL-rege­lin­gen

Blog

Published 18 maart 2021 Reading time min Auteur

Het steun- en her­stel­pak­ket voor onder­ne­mers getrof­fen door het coro­na­vi­rus is aan voort­du­ren­de ver­an­de­ring onder­he­vig. In deze blog leest u een kor­te upda­te over de stand van zaken rond­om de Tij­de­lij­ke nood­maat­re­gel over­brug­ging voor behoud van werk­ge­le­gen­heid (“NOW”) en de Tege­moet­ko­ming Vas­te Las­ten (“TVL”).

Wij­zi­gin­gen NOW

Vrij­dag 12 maart 2021 is een aan­tal wij­zi­gin­gen in de NOW-rege­lin­gen gepu­bli­ceerd. De para­me­ters voor de vijf­de tran­che van de NOW, die ziet op de peri­o­de april tot en met juni 2021, zijn gelijk­ge­trok­ken met de para­ma­ters van de vier­de tran­che. Werk­ge­vers kun­nen weder­om tot 85% van hun loon­som ver­goed krij­gen.

 Tevens voor­ziet de wij­zi­gings­re­ge­ling in de wij­zi­ging van open­stel­ling van de vast­stel­lings­lo­ket­ten voor de ver­schil­len­de NOW-rege­lin­gen. De vast­stel­ling van NOW 1 kan tot 31 okto­ber 2021 wor­den aan­ge­vraagd. Voor NOW 2 geldt een uiter­lij­ke datum van 5 janu­a­ri 2022.


Accoun­tants­pro­to­col en der­den­ver­kla­ring NOW 2

Werk­ge­vers die onder de NOW 2 een voor­schot­be­drag van mini­maal EUR 100.000 en/of een defi­ni­tief sub­si­die­be­drag van EUR 125.000 ont­van­gen dan wel gebruik­ma­ken van de werk­maat­schap­pij­re­ge­ling, heb­ben een accoun­tants­ver­kla­ring nodig voor de vast­stel­ling van de NOW 2. Ten opzich­te van de NOW 1 is hier­in een belang­rij­ke toe­voe­ging dat het bonus- en divi­dend­ver­bod niet alleen dient te wor­den gecon­tro­leerd bij gebruik van de werk­maat­schap­pij­re­ge­ling, maar ook bij gebruik van de con­cern­re­ge­ling.

Het for­mu­lier voor de der­den­ver­kla­ring, die dient te wor­den over­legd door werk­ge­vers met een ont­van­gen voor­schot van EUR 20.000 of meer en/of sub­si­die van EUR 25.000 of meer, is niet gewij­zigd ten opzich­te van de NOW 1.

 

Upda­te TVL

Ook de TVL-rege­lin­gen zijn nog vol­op in ont­wik­ke­ling. De TVL biedt onder­ne­mers met een omzet­ver­lies van meer dan 30% een tege­moet­ko­ming in hun vas­te las­ten, waar­van de hoog­te afhan­ke­lijk is van het gemid­del­de per­cen­ta­ge vas­te las­ten in de sec­tor gekop­peld aan het omzet­ver­lies van de onder­ne­mer. Voor bepaal­de bran­ches gel­den spe­ci­fie­ke of aan­vul­len­de rege­lin­gen.

 

Hard­heids­clau­su­les SBI-codes

De sub­si­die voor de TVL wordt mede bepaald door de hoofd­ac­ti­vi­teit waar­mee een onder­ne­ming op 15 maart 2020 stond inge­schre­ven in het Han­dels­re­gis­ter van de Kamer van Koop­han­del. Naar aan­lei­ding van een aan­tal uit­spra­ken van het Col­le­ge van Beroep voor het bedrijfs­le­ven is beslo­ten in dit kader spe­ci­fie­ke hard­heids­clau­su­les te intro­du­ce­ren. Onder­ne­mers van wie de fei­te­lij­ke acti­vi­tei­ten die zij uit­voer­den op 15 maart 2020 in wer­ke­lijk­heid anders waren dan uit de inschrij­ving in het Han­dels­re­gis­ter blijkt, kun­nen op basis daar­van TVL krij­gen, mits zij die vol­doen­de kun­nen aan­to­nen.

 

Goed­keu­ring Euro­pe­se Com­mis­sie

Deze hard­heids­clau­su­les die­nen eerst te wor­den goed­ge­keurd door de Euro­pe­se Com­mis­sie. De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft 17 maart 2021 wel een aan­tal eer­der aan­ge­kon­dig­de wij­zi­gin­gen van de TVL goed­ge­keurd, waar­on­der de open­stel­ling voor niet-MKB bedrij­ven van­af het eer­ste kwar­taal van 2021 en de ver­ho­ging van de maxi­mum sub­si­die­be­dra­gen per kwar­taal. Naar ver­wach­ting volgt in week 12 meer infor­ma­tie over wan­neer deze wij­zi­gin­gen in wer­king zul­len tre­den.

 

Een aan­tal ande­re wij­zi­gin­gen voor het twee­de kwar­taal van 2021, zoals de ver­ho­ging van het sub­si­die­per­cen­ta­ge van 85% naar 100%, zul­len­eind maart ter goed­keu­ring wor­den voor­ge­legd.


Slot

Om opti­maal gebruik te kun­nen maken van de beschik­ba­re steun­maat­re­ge­len, is het van belang te blij­ven onder­zoe­ken wel­ke gevol­gen de wij­zi­gin­gen heb­ben voor uw onder­ne­ming. Uiter­aard den­ken wij daar­bij graag met u mee.