Nieu­we impuls steun- en her­stel­pak­ket: wij­zi­gin­gen in de TVL

Blog

Published 25 januari 2021 Reading time min Auteur Jasper Hoekstra Labor & Employment

Het kabi­net heeft beslo­ten om de coro­na maat­re­ge­len ver­der aan te scher­pen, onder meer door de hui­di­ge lock­down te ver­len­gen en door een avond­klok in te voe­ren. Op deze wij­ze wenst het kabi­net de ver­de­re ver­sprei­ding van het coro­na­vi­rus tegen te gaan ter­wijl het vac­ci­na­tie­pro­ces inmid­dels in vol­le gang is.

Ondanks de vele aan­pas­sin­gen en cre­a­tie­ve oplos­sin­gen van onder­ne­mers wor­den zij vaak, direct of indi­rect, hard geraakt door deze coro­na maat­re­ge­len. Om onder­ne­mers in deze zwa­re tij­den te blij­ven onder­steu­nen breidt het kabi­net het steun­pak­ket- en her­stel­pak­ket ver­der uit in het eer­ste en twee­de kwar­taal van 2021. Het kabi­net geeft aan dat 7,6 mil­jard euro wordt uit­ge­trok­ken voor deze uit­brei­ding van het steun- en her­stel­pak­ket.

 

TVL

Het kabi­net heeft beslo­ten om voor het eer­ste en het twee­de kwar­taal van 2021 de Tege­moet­ko­ming Vas­te Las­ten (“TVL”) te ver­rui­men. Ener­zijds krij­gen onder­ne­min­gen aan­spraak op meer steun uit de TVL en ander­zijds krij­gen meer onder­ne­min­gen toe­gang tot de TVL. Onder meer de vol­gen­de steun­maat­re­ge­len zul­len in dit kader wor­den geïm­ple­men­teerd:

  • ver­ho­gen ver­goe­dings­per­cen­ta­ges TVL;
  • open­stel­len TVL voor (middel)grote onder­ne­min­gen;
  • ver­ho­gen maxi­ma­le TVL-ver­goe­ding;
  • ver­ho­gen mini­mum TVL-ver­goe­ding; en
  • ver­len­gen en ver­ho­gen voor­raad­ver­goe­ding geslo­ten detail­han­del.

 

Ver­ho­gen ver­goe­dings­per­cen­ta­ges TVL

Het ver­goe­dings­per­cen­ta­ge liep tot nu toe op van 50% in het geval van 30% omzet­ver­lies naar 70% in het geval van 100% omzet­ver­lies. De ver­goe­dings­per­cen­ta­ges van de vas­te las­ten wor­den nu ver­hoogd naar 85% voor een omzet­ver­lies van­af 30%.

Open­stel­len TVL voor (middel)grote onder­ne­min­gen

De toe­gang tot de TVL wordt ver­breed, zodat ook (middel)grote onder­ne­min­gen aan­spraak kun­nen maken op de TVL. De TVL rege­ling zal nu tevens open staan voor niet-mkb bedrij­ven. De grens van maxi­maal 250 mede­wer­kers wordt dus los gela­ten.

Ver­ho­gen maxi­ma­le TVL-ver­goe­ding

Gelet op het ver­ho­gen van de ver­goe­dings­per­cen­ta­ges en het open­stel­len van de TVL voor niet-mkb bedrij­ven wordt het maxi­ma­le sub­si­die­be­drag per kwar­taal ver­hoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro van­af het eer­ste kwar­taal van 2021. Voor niet-mkb bedrij­ven is het maxi­mum sub­si­die­be­drag vast­ge­steld op 400.000 euro.[1]

Ver­ho­gen mini­mum TVL-ver­goe­ding

Om klei­ne onder­ne­mers, die vaak bij­zon­der hard wor­den getrof­fen door de hui­di­ge lock­down, beter te onder­steu­nen gaat de mini­ma­le TVL-ver­goe­ding omhoog van 750 euro naar 1500 euro.[2]

Ver­len­gen en ver­ho­gen voor­raad­ver­goe­ding geslo­ten detail­han­del

De voor­raad­ver­goe­ding voor de geslo­ten detail­han­del wordt ver­lengd naar het eer­ste kwar­taal van 2021 en wordt daar­naast even­eens ver­hoogd. De ver­goe­ding bestaat uit een opslag van 21% op het vas­te las­ten per­cen­ta­ge in de TVL (voor­heen bedroeg deze opslag slechts 5,6%). De opslag kent een eigen maxi­mum­ver­goe­ding van 200.000 euro en valt bui­ten de hier­bo­ven genoem­de maxi­mum­ver­goe­ding.

 

Beleid

Het eer­der voor­ge­stel­de afbouw­pad van de steun- en her­stel­maat­re­ge­len wordt door het kabi­net los­ge­la­ten voor het twee­de kwar­taal van 2021. In plaats van afbou­wen wor­den de ver­ruim­de steun- en her­stel­maat­re­ge­len uit het eer­ste kwar­taal gro­ten­deels door­ge­trok­ken naar het twee­de kwar­taal. De gene­rie­ke ver­rui­min­gen van de TVL gel­den dan ook in het twee­de kwar­taal van 2021.

Voor de ele­men­ten in het steun- en her­stel­pak­ket die niet mee-ade­men met omzet­ver­lies wordt per kwar­taal beoor­deeld wel­ke aan­pas­sin­gen nodig zijn. Dit geldt ook voor de ver­hoog­de voor­raad­ver­goe­ding voor de geslo­ten detail­han­del, die in begin­sel alleen geldt voor het eer­ste kwar­taal van 2021.

 

Con­clu­sie

Samen met de ande­re maat­re­ge­len uit het steun- en her­stel­pak­ket, zoals de ver­ho­ging van het ver­goe­dings­per­cen­ta­ge van de NOW naar 85%, het ver­len­gen van de peri­o­de dat onder­ne­mers uit­stel van belas­ting of een ver­len­ging van het uit­stel kun­nen aan­vra­gen en ande­re fis­ca­le maat­re­ge­len, pro­beert het kabi­net onder­ne­mers te blij­ven steu­nen en eco­no­misch her­stel te bespoe­di­gen. Wij raden aan om na te gaan of uw onder­ne­ming in aan­mer­king komt voor de uit­ge­brei­de TVL en/of een van de vele ande­re steun­maat­re­ge­len. Uiter­aard den­ken wij daar­bij graag met u mee.

 

[1] Mid­del­gro­te land- en tuin­bouw­be­drij­ven komen niet in aan­mer­king voor de ver­ho­ging van de maxi­ma­le ver­goe­ding door Euro­pe­se regel­ge­ving in dit ver­band. Het kabi­net werkt aan een alter­na­tie­ve rege­ling voor deze groep.

[2] Klei­ne onder­ne­mers onder­ne­mers komen soms niet in aan­mer­king voor de TVL omdat hun vas­te las­ten te laag zijn (lager dan 3000 euro per kwar­taal). Het kabi­net ver­kent of deze drem­pel van 3000 euro per kwar­taal ver­laagd kan wor­den.