Terug­kij­ken | Webi­nar: Pri­va­cy Plat­form | 16 novem­ber 2020

Global Privacy Research

News

Tij­dens het­Pri­va­cy Plat­form webi­nar op 16 novem­ber 2020 heb­ben HVG Law en EY Con­sul­ting de recen­te aan­be­ve­lin­gen van de Euro­pean Data Pro­tec­ti­on Board bespro­ken die invul­ling geven aan het Schrems II-arrest.

Ook is de Glo­bal Pri­va­cy Stu­dy bespro­ken die EY heeft uit­ge­voerd samen met IAPP en Lon­gi­tu­de. In dit onder­zoek is het hui­di­ge pri­va­cy debat ver­kend onder pri­va­cy pro­fes­si­o­nals en con­su­men­ten. Vra­gen als: “Wat wil­len con­su­men­ten in ruil voor hun per­soon­lij­ke gege­vens?” of “Hoe ver­wach­ten con­su­men­ten dat orga­ni­sa­ties met hun per­soons­ge­ge­vens omgaan?” kwa­men uit dit onder­zoek naar voren.

Heeft u dit webi­nar gemist en wilt u deze graag terug­kij­ken? Klik dan op onder­staan­de afbeel­ding.