Upda­te over­zicht her­zie­ning Deta­che­rings­richt­lijn én voor­stel Euro­pe­se mini­mum­lo­nen

Alert

Van­af 30 juli 2020 heb­ben gede­ta­cheer­de werk­ne­mers onder meer recht op een gelij­ke belo­ning voor gelij­ke arbeid in het werk­land. EU-lid­sta­ten heb­ben ruim twee jaar de tijd gehad de her­zie­ning van de Deta­che­rings­richt­lijn, de Her­zie­nings­richt­lijn (2018/957/EU), te imple­men­te­ren, waar­on­der de “equal pay for equal work” regels.

Hoe staan de EU-lid­sta­ten ervoor? In deze Law Alert geven wij een prak­tisch over­zicht hier­van. Dui­de­lijk is dat de Her­zie­nings­richt­lijn aan­zien­lij­ke gevol­gen kan heb­ben voor de deta­che­rings­prak­tijk.

Op 28 okto­ber 2020 heeft de Euro­pe­se Com­mis­sie boven­dien een voor­stel richt­lijn voor toe­rei­ken­de mini­mum­lo­nen voor werk­ne­mers en schijn­zelf­stan­di­gen in de EU gepu­bli­ceerd.