Her­zie­ning beslag- en exe­cu­tie­recht

Blog

Published 12 oktober 2020 Reading time min Auteur

De wet tot wij­zi­ging van het Wet­boek van Bur­ger­lij­ke Rechts­vor­de­ring en de Fail­lis­se­ments­wet in ver­band met de her­zie­ning van het beslag- en exe­cu­tie­recht is op 1 okto­ber 2020 in wer­king getre­den. Met de inwer­king­tre­ding van deze wet wordt het beslag- en exe­cu­tie­recht op aan­tal pun­ten gewij­zigd, onder ande­re om het bestaans­mi­ni­mum van bur­gers beter te bescher­men en de kos­ten van beslag en exe­cu­tie te ver­min­de­ren.

 

Ten eer­ste is dat het invoe­ren van een beslag­vrij bedrag bij het leg­gen van beslag op een bank­re­ke­ning. Het was altijd al zo dat als een schuld­ei­ser beslag laat leg­gen op het loon of de uit­ke­ring van zijn schul­de­naar dat niet op het vol­le­di­ge inko­men beslag kan wor­den gelegd. Dit is de zoge­noem­de beslag­vrije voet en waar­borgt dat een schul­de­naar nog altijd een deel van zijn inkom­sten zal ont­van­gen, zodat hij in zijn levens­on­der­houd kan voor­zien. Om ervoor te zor­gen dat een schul­de­naar door een beslag op zijn bank­re­ke­ning niet als­nog onder het bestaans­mi­ni­mum uit­komt, is nu een besla­vrij bedrag inge­steld. Daar­door blijft er op de bank­re­ke­ning een bedrag staan waar­over de schul­de­naar kan beschik­ken.

 

Ten twee­de is de lijst met zaken waar­op geen beslag mag wor­den gelegd ook uit­ge­breid met zaken als kle­ding, levens­mid­de­len en ande­re zaken die iemand nodig heeft voor de per­soon­lij­ke ver­zor­ging en de alge­me­ne dage­lijk­se levens­be­hoef­ten. Daar­naast mag ook geen beslag meer wor­den gelegd op roe­ren­de zaken, zoals de inboe­del, als rede­lij­ker­wijs voor­zien­baar is dat de kos­ten de baten over­stij­gen. De kos­ten die gepaard gaan met de ver­koop van deze zaken zijn vaak hoger dan de opbrengst. Hier­door wordt voor­ko­men dat het leg­gen van beslag wordt gebruikt als druk­mid­del om de schul­de­naar te laten beta­len, ondanks dat hij onvol­doen­de geld heeft.

 

Het leg­gen van beslag en de exe­cu­tie wordt in een aan­tal geval­len ver­een­vou­digd. Het wordt per 1 april 2021 moge­lijk om admi­ni­stra­tief beslag te leg­gen op auto’s en aan­hang­wa­gens. Nu moet de deur­waar­der de auto nog zelf aan­tref­fen als hij daar­op beslag wil leg­gen. Het is straks moge­lijk om een aan­te­ke­ning te plaat­sen in het ken­te­ken­re­gis­ter van de RDW, waar­na de tenaam­stel­ling ook niet meer kan wor­den gewij­zigd. Het wordt daar­naast ook moge­lijk om zaken waar­op beslag is gelegd op een onli­ne exe­cu­tie­vei­ling te ver­ko­pen. Ook de ter­mijn voor het afge­ven van een ver­kla­ring door de betrok­ken der­de in het geval van der­den­be­slag wordt ver­kort van vier naar twee weken.