Wat is het UBO-regis­ter?

News

Op 27 sep­tem­ber 2020 treedt het UBO-regis­­ter in wer­king. Nieu­we enti­tei­ten die­nen van­af dat moment bij hun inschrij­ving bij de Kamer van Koop­han­del hun uit­ein­de­lij­ke belang­heb­ben­den (of “UBO’s”) te regi­stre­ren. Bestaan­de enti­tei­ten heb­ben van­af die datum 18 maan­den (tot eind maart 2022) de tijd om hun uit­ein­de­lijk belang­heb­ben­de te regis­te­ren bij de Kamer van Koop­han­del.

Wij zien in de prak­tijk dat steeds meer van onze cli­ën­ten zich afvra­gen wat de gevol­gen zijn van het UBO-regis­­ter op hun orga­ni­sa­tie. In onder­staan­de fly­er geven wij daar­om een beknop­te weer­ga­ve van de ken­mer­ken van het UBO-regis­­ter.

Het kwa­li­fi­ce­ren van UBO’s is ech­ter maat­werk en kan onder omstan­dig­he­den com­plex zijn. Onze spe­ci­a­lis­ten den­ken daar­om graag met u mee over de UBO-kwa­­li­­fi­­ca­­tie en de gevol­gen daar­van voor uw orga­ni­sa­tie. Mocht u vra­gen heb­ben over het UBO-regis­­ter en de moge­lij­ke gevol­gen daar­van voor uw orga­ni­sa­tie, aar­zel dan niet om con­tact op te nemen.