Aan­vraag com­pen­sa­tie tran­si­tie­ver­goe­ding lang­du­rig arbeids­on­ge­schik­ten

News

Ver­geet niet vóór 30 sep­tem­ber 2020 de com­pen­sa­tie voor tran­si­tie­ver­goe­ding lang­du­rig arbeids­on­ge­schik­ten aan te vra­gen!

Heeft u op of na 1 juli 2015 een dienst­ver­band met een lang­du­rig arbeids­on­ge­schik­te werk­ne­mer beëin­digd en een tran­si­tie­ver­goe­ding betaald? Dan komt u moge­lijk in aan­mer­king voor com­pen­sa­tie van (een deel van) deze ver­goe­ding. De com­pen­sa­tie wordt in de regel toe­ge­kend voor die tran­si­tie­ver­goe­din­gen, waar­bij het twee­de ziek­te­jaar afliep op of na 1 juli 2015 en de werk­ne­mer de ver­goe­ding heeft ont­van­gen.

Tot en met 30 sep­tem­ber 2020 kun­nen er nog aan­vra­gen wor­den inge­diend bij het UWV voor die geval­len, waar­bij de tran­si­tie­ver­goe­ding vol­le­dig betaald is vóór 1 april 2020. Heeft u de tran­si­tie­ver­goe­ding op of na 1 april 2020 betaald? Dan heeft u lan­ger de tijd en mag u de aan­vraag nog indie­nen tot zes maan­den nadat u de ver­goe­ding heeft betaald.

Om in te log­gen, heeft u eHer­ken­ning nodig. Daar­naast dient u ver­schil­len­de docu­men­ten bij uw aan­vraag aan te leve­ren, waar­on­der:

  • de arbeids­over­een­komst met de betref­fen­de werk­ne­mer.
  • het docu­ment waar­uit blijkt dat de arbeids­over­een­komst is beëin­digd wegens lang­du­ri­ge arbeids­on­ge­schikt­heid (denk aan de UWV-beschik­king, beëin­di­gings­over­een­komst of een beschik­king van de kan­ton­rech­ter), ten­zij het dienst­ver­band van rechts­we­ge is geëin­digd.
  • een ver­kla­ring van de werk­ge­ver met daar­in de duur van de ziek­te, dat de werk­ne­mer ziek was ten tij­de van het ein­de van het dienst­ver­band en de naam van de behan­de­lend bedrijfs­arts. Een der­ge­lij­ke ver­kla­ring is ove­ri­gens alleen ver­eist indien de arbeids­over­een­komst niet na toe­stem­ming van het UWV is opge­zegd wegens lang­du­ri­ge arbeids­on­ge­schikt­heid.
  • de loon­stro­ken waar­op het tij­dens ziek­te betaal­de loon zicht­baar is.
  • de gege­vens gebruikt bij de bere­ke­ning van de tran­si­tie­ver­goe­ding.
  • bewijs van beta­ling van de tran­si­tie­ver­goe­ding.

De wet­ge­ver heeft de hoog­te van de com­pen­sa­tie gemaxi­meerd tot het bedrag waar­op de werk­ne­mer aan­spraak maak­te op het moment van 104 weken ziek­te. Het kan dus zijn dat u niet het vol­le­di­ge bedrag terug­krijgt, indien het dienst­ver­band na het berei­ken van de 104-weken is blij­ven voort­du­ren.

Heeft u vra­gen over de com­pen­sa­tie­re­ge­ling of hulp nodig bij de aan­vraag? Neem dan con­tact op met een van onze arbeids­recht­spe­ci­a­lis­ten.