Hoge boe­tes bij schen­ding meld- en veri­fi­ca­tie­plicht expats per 1 sep­tem­ber 2020

Alert

Per 1 sep­tem­ber 2020 kan de Inspec­tie SZW ook bij schen­ding van de meld­plicht en/of de veri­fi­ca­tie­plicht boe­tes opleg­gen. Daar­mee zijn nu over­tre­din­gen van alle ver­plich­tin­gen uit de Wet arbeids­voor­waar­den gede­ta­cheer­de werk­ne­mers in de Euro­pe­se Unie (de “Wag­wEU”) beboet­baar. De kans op een boe­te neemt daar­mee sig­ni­fi­cant toe.

Lees er alles over in onder­staan­de Law Alert.