B-Corp

Staat de B-Corp straks buitenspel met de invoering van de BVm?

Blog

Published 29 juli 2020 Reading time min Auteur Maxime Hoes Corporate restructuring | Corporate M&A | Government & Public

Ben & Jerry’s, Dop­per, Pata­go­nia, WeTrans­fer, Fairp­ho­ne heb­ben in ieder geval één geme­ne deler – alle­maal heb­ben ze een Bene­fi­ci­al Cor­po­ra­ti­ons (ʺB-Cor­pʺ) cer­ti­fi­ce­ring. We zien steeds meer bedrij­ven met een der­ge­lij­ke pri­va­te cer­ti­fi­ce­ring, maar wat houdt deze B-Corp cer­ti­fi­ce­ring nu pre­cies in?

 

Verder uitklappen voor: “B-Corp”

 

B-Corp

B-Corps zijn for-pro­fit ven­noot­schap­pen die een pri­va­te B-Corp cer­ti­fi­ce­ring heb­ben ver­kre­gen van B Lab. Belang­rijk om te noe­men is dat een B-Corp dus geen apar­te rechts­vorm is, het betreft een cer­ti­fi­ce­ring (een soort stem­pel). Bedrij­ven met een maat­schap­pe­lij­ke mis­sie heb­ben de moge­lijk­heid een der­ge­lij­ke cer­ti­fi­ce­ring te ver­krij­gen. Het zijn ech­ter alle­maal bedrij­ven die winst wil­len maken, een B Corp kan zelfs beurs­ge­no­teerd zijn (zie bij­voor­beeld Konink­lij­ke Wes­sa­nen).

 

Deze cer­ti­fi­ce­ring, in 2006 in het leven geroe­pen door drie vrien­den, kan sinds 2012 wor­den toe­ge­kend aan Neder­land­se ven­noot­schap­pen. Inmid­dels is de B-Corp popu­lair – met 3.445 bedrij­ven die ver­spreid over 150 indu­strie­ën in 71 lan­den B-Corp gecer­ti­fi­ceerd zijn, is de B-Corp niet enkel popu­lair onder bedrij­ven in de groe­ne / mili­eu sec­tor. Al deze bedrij­ven heb­ben zich aan­ge­slo­ten bij het 3 P gedach­te­goed waar de B-Corp voor staat: Peo­p­le, Pla­net én Pro­fit.

 

De pro­ce­du­re om een B-Corp cer­ti­fi­ce­ring te ver­krij­gen bestaat onder ande­re uit de vol­gen­de stap­pen:

 

1. B Impact Assess­ment

Deze assess­ment geeft inzicht in hoe de onder­ne­ming omgaat met de belan­gen van ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders. De assess­ment ziet op 4 deel­ge­bie­den, (1) gover­nan­ce, (2) werk­ne­mers, (3) maat­schap­pij en (4) mili­eu. Bij de beant­woor­ding van de vra­gen moet de B-Corp onder­ne­ming in spe zoveel moge­lijk voor­beel­den en toe­lich­ting ver­schaf­fen. Uit­ein­de­lijk wordt er aan de ant­woor­den een bepaal­de sco­re ver­bon­den. In totaal kan een onder­ne­ming 200 pun­ten ‘ver­die­nen’, gemid­deld sco­ren bedrij­ven tus­sen de 40 en 100 pun­ten. Een onder­ne­ming moet mini­maal een sco­re van 80 pun­ten halen, wil het in aan­mer­king komen voor B-Corp cer­ti­fi­ce­ring.

 

2. B Corp agree­ment

De B-Corp onder­ne­ming in spe moet daar­naast een over­een­komst onder­te­ke­nen met B Lab waar­in prak­ti­sche zaken als de jaar­lijk­se toe­slag en trans­pa­ran­tie wor­den gere­geld. De toe­slag is afhan­ke­lijk van de jaar­lijk­se omzet van de onder­ne­ming. Ver­dient de onder­ne­ming jaar­lijks min­der dan USD 150.000, dan betaalt de onder­ne­ming een toe­slag van USD 1.000. Is de omzet min­der dan USD 30 mil­joen, is de toe­slag USD 12.000.

 

3. Sta­tu­ten­wij­zi­ging

Daar­naast moe­ten de sta­tu­ten van de onder­ne­ming wor­den aan­ge­past. Aan het doel van de onder­ne­ming moet in ieder geval het vol­gen­de wor­den toe­ge­voegd: “Een van de doe­len van de Ven­noot­schap is door mid­del van haar bedrijfs­voe­ring en acti­vi­tei­ten, een sig­ni­fi­cant posi­tie­ve invloed te heb­ben op de maat­schap­pij en het mili­eu in zijn alge­meen­heid.”

Daar­naast moet aan de taak­ver­de­ling van de bestuur­ders het vol­gen­de toe­ge­voegd wor­den: “Bij hun besluit­vor­ming zul­len de bestuur­ders ook reke­ning hou­den met de soci­a­le, eco­no­mi­sche, juri­di­sche of ande­re gevol­gen van de bedrijfs­uit­voe­ring van de Ven­noot­schap ten aan­zien van (i) de werk­ne­mers, de doch­ter­maat­schap­pij­en en leve­ran­ciers (ii) de belan­gen van de klan­ten van de Ven­noot­schap en haar doch­ter­maat­schap­pij­en, (iii) de gemeen­schap­pen en de samen­le­ving waar­in de Ven­noot­schap, haar doch­ter­maat­schap­pij­en en leve­ran­ciers hun bedrijf uit­voe­ren, (iv) het loka­le en glo­ba­le mili­eu en (v) de kor­te en lange ter­mijn belan­gen van de onder­ne­ming.

 

Verder uitklappen voor: “Gevolgen invoering BVm”

Gevol­gen invoe­ring BVm

In een voorgaande bijdrage zijn wij kort inge­gaan op de inzet van het kabi­net om eind 2020 met een voor­ont­werp te komen omtrent de BVm. Met de voor­ge­no­men invoe­ring van de BVm – een lex spe­ci­a­lis voor ven­noot­schap­pen met een winst­oog­merk én met een bepaald maat­schap­pe­lijk doel, welk doel / BVm stem­pel naar alle waar­schijn­lijk­heid in de Kamer van Koop­han­del moet wor­den inge­schre­ven – wil het kabi­net de maat­schap­pe­lij­ke onder­ne­mers in Neder­land onder­steu­nen. Het is voor­als­nog afwach­ten hoe de BVm eruit komt te zien, maar wat wel vast­staat is dat het opne­men van een der­ge­lij­ke rechts­vorm zal bij­dra­gen aan de (h)erkenning van maat­schap­pe­lij­ke onder­ne­min­gen.

Met de invoe­ring van de BVm is het de vraag wat de toe­ge­voeg­de waar­de van de B-Corp cer­ti­fi­ce­ring nog is. Zowel de B-Corp als de BVm geven immers een dui­de­lijk sig­naal naar bui­ten toe dat de betref­fen­de onder­ne­ming een maat­schap­pe­lijk doel nastreeft. Bin­nen Neder­land zal het sig­naal van de BVm wel­licht zelfs gro­ter zijn, omdat de BVm in het regis­ter van de Kamer van Koop­han­del moet wor­den inge­schre­ven. Ter­wijl de cer­ti­fi­ce­ring van de B-Corp enkel op de web­si­te van de onder­ne­ming zelf en op de web­si­te van B-Corp te vin­den is. Gezien het feit dat er daar­naast aan de B-Corp cer­ti­fi­ce­ring bepaal­de toe­sla­gen ver­bon­den zijn, kun­nen wij ons goed voor­stel­len dat – zeker de klei­ne­re – onder­ne­mers in de toe­komst voor de optie van de BVm zul­len kie­zen. Het is nog afwach­ten hoe de BVm er uit komt te zien, maar het ligt voor­als­nog niet voor de hand dat gro­te geves­tig­de onder­ne­min­gen in Neder­land de over­stap zul­len maken naar de BVm. Het valt immers te betwij­fe­len of het opne­men van één enke­le BVm in een gro­te ven­noot­schaps­struc­tuur de gewens­te maat­schap­pe­lij­ke impact heeft. Daar­naast zal de finan­ci­ë­le toe­slag ver­bon­den aan de B-Corp voor der­ge­lij­ke ven­noot­schap­pen min­der zwaar wegen dan voor een klei­ne­re maat­schap­pe­lijk betrok­ken onder­ne­ming. Onze ver­wach­ting is dan ook dat de B-Corp ook na de invoe­ring van de BVm een rol zal blij­ven spe­len voor (gro­te) maat­schap­pe­lij­ke onder­ne­min­gen in Neder­land.

 

Mocht u vra­gen hier­om­trent heb­ben, neem gerust con­tact met ons op.