COVID-19: ver­strek­ken­de fou­ten bij bepa­len NOW groep

Alert

De NOW-rege­lin­gen zijn com­plex. Dit geldt te meer bij meer­om­vat­ten­de orga­ni­sa­tie­struc­tu­ren, zoals mul­ti­na­ti­o­nals, fami­lie­be­drij­ven of pri­va­te equi­ty hui­zen. Een ver­keer­de aan­vraag kan gro­te gevol­gen heb­ben. Daar­mee is NOW-advies nood­zaak en echt spe­ci­a­lis­ten­werk. Wij zien in de prak­tijk veel mis gaan bij het bepa­len wel­ke rechts­per­so­nen tot de groep moe­ten wor­den gere­kend.

In onder­staan­de Law Alert geven wij meer dui­de­lijk­heid hoe dit dient te gebeu­ren.