COVID-19: NOW 2.0

Alert

Op 20 mei 2020 maak­te het kabi­net bekend de NOW-rege­ling te gaan ver­len­gen en onder wel­ke voor­waar­den. In eer­de­re Law Alerts zijn wij hier­op al (kort) inge­gaan.

Op 22 juni 2020 is de Rege­ling NOW 2.0 gepu­bli­ceerd. Publi­ca­tie in de Staats­cou­rant wordt op 25 juni 2020  ver­wacht.

In onder­staan­de Law Alert wordt inge­gaan op de voor­waar­den van NOW 2.0.