COVID-19: voor­stel Twee­de Kamer wij­zi­ging NOW

News

Tij­dens de Ple­nai­re ver­ga­de­ring op don­der­dag 16 april 2020 heeft de Twee­de Kamer gestemd over enke­le moties betref­fen­de wij­zi­gin­gen van de tij­de­lij­ke Nood­maat­re­gel Over­brug­ging Werk­ge­le­gen­heid (NOW).

Con­creet is minis­ter Kool­mees (Soci­a­le Zaken en Werk­ge­le­gen­heid) onder meer ver­zocht om de NOW aan te pas­sen met betrek­king tot (i) aan­vul­len­de maat­re­ge­len voor werk­be­houd bij orga­ni­sa­ties met een sei­zoen­spiek en (ii) de sub­si­die­aan­spraak per indi­vi­du­e­le onder­ne­ming bin­nen een con­cern moge­lijk te maken.

Orga­ni­sa­ties met sei­zoen­spiek
In de hui­di­ge gene­rie­ke vorm houdt de NOW geen reke­ning met sei­zoen­s­pa­tro­nen. Orga­ni­sa­ties die hun omzet in een beperkt aan­tal maan­den van het jaar moe­ten ver­die­nen, drei­gen hier­door in de pro­ble­men te komen. De Twee­de Kamer heeft minis­ter Kool­mees nu ver­zocht om, in afstem­ming met de bran­ches, op kor­te ter­mijn te bezien hoe aan­vul­len­de maat­re­ge­len inge­zet kun­nen wor­den voor het werk­be­houd bij deze onder­ne­min­gen.

Sub­si­die­aan­spraak con­cerns
Voorts is door de Twee­de Kamer om uit­brei­ding van de NOW ver­zocht in ver­band met de sub­si­die­aan­spraak door con­cerns. In de hui­di­ge vorm is het voor con­cerns slechts moge­lijk een beroep op de NOW te doen indien het omzet­ver­lies ten­min­ste 20% bedraagt op con­cern­ni­veau. Dit kan lei­den tot de situ­a­tie dat afzon­der­lij­ke onder­de­len van een con­cern waar spra­ke is van een omzet­ver­lies van ten­min­ste 20%, geen tege­moet­ko­ming krij­gen indien het con­cern als geheel min­der dan 20% omzet­ver­lies heeft. Mocht deze motie door­gang vin­den, dan kun­nen onder­de­len van het con­cern die actief zijn in ver­schil­len­de mark­ten (die elk op hun eigen wij­ze wor­den geraakt) indi­vi­du­eel het omzet­ver­lies bepa­len. Vol­gens de indie­ners van de motie gaat het om onder­ne­min­gen op werk­maat­schap­pij­ni­veau c.q. auto­noom aan het eco­no­misch ver­keer deel­ne­men­de onder­de­len van een con­cern.

Tot slot
Met betrek­king tot de moge­lij­ke aan­pas­sing van de NOW is minis­ter Kool­mees nu aan zet. Moch­ten de moties gehoor vin­den, dan kun­nen onder­de­len van het con­cern die actief zijn in ver­schil­len­de mark­ten (die elk op hun eigen wij­ze wor­den geraakt) indi­vi­du­eel het omzet­ver­lies bepa­len. Hoe­wel minis­ter Kool­mees niet ver­plicht is de NOW aan te pas­sen, heeft hij tij­dens op dins­dag 14 april tij­dens een debat in de Twee­de Kamer aan­ge­ge­ven te zoe­ken of er oplos­sin­gen zijn te vin­den voor de pro­ble­ma­tiek rond­om de werk­maat­schap­pij­en bin­nen con­cern­ver­band. Over een even­tu­e­le ter­mijn is helaas nog niets bekend. Des­al­niet­te­min geeft dit hoop voor de toe­komst, zowel voor nood­lij­den­de onder­ne­min­gen met een sei­zoen­spiek en voor ver­lies­lij­den­de enti­tei­ten bin­nen een con­cern die onder de hui­di­ge rege­ling niet in aan­mer­king komen voor een sub­si­die.

 

Indien er zich rele­van­te ont­wik­ke­lin­gen afspe­len, hou­den wij u uiter­aard op de hoog­te.