COVID-19: impact op cor­po­ra­te gover­nan­ce zaken

Alert

Het coro­na­vi­rus (COVID-19) ver­spreidt zich snel en heeft ook gevol­gen voor de cor­po­ra­te gover­nan­ce van veel bedrij­ven in Neder­land. Bestuur­ders vra­gen zich af wat hun taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den zijn in tij­den als deze, en bedrij­ven wor­ste­len met het orga­ni­se­ren van bestuurs- en aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­rin­gen.

Lees meer over de impact van COVID-19 op cor­po­ra­te gover­nan­ce zaken in onder­staan­de Law Alert.